Til dokument

Sammendrag

Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon» er et samarbeid mellom Nortura og NIBIO (tidligere NILF). Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. NIBIO har ansvaret for et delprosjekt som har som hovedmål å kartlegge økonomien på gårdsbruk med storfekjøttproduksjon. Denne rapporten beskriver kun resultater fra NIBIOs delprosjekt på økonomi. Nortura forlenger prosjektet også ut 2017 og kommer med en egen rapport i løpet av 2018 Bakgrunnen for at prosjektet kom i gang i 2014 var at det over mange år har vært en reduksjon i samlet antall på mordyr av storfe. Dette skyldes både strukturutvikling og effektivisering i melkeproduksjonen, men også en svak utvikling i økonomien i storfekjøttproduksjonen (NIBIO 2017). På grunn av at storfekjøttproduksjon kan foregå på svært ulike måter, har vi valgt å dele inn brukene i undersøkelsen i to grupper etter kjøttproduksjon per ammeku. De brukene som produserer mer enn 400 kilo kjøtt per ammeku forutsettes i hovedsak å drive okseoppdrett. Begge gruppene er deretter delt i to etter familiens arbeidsfortjeneste per årsverk (klassifisert som «Høy» eller «Lav» og omtalt i rapporten som «høygruppa» og «lavgruppa»).

Til dokument

Sammendrag

Increased occurrence of drought and dry spells during the growing season have resulted in increased interest in protection of tropical water catchment areas. In Mgeta, a water catchment area in the Uluguru Mountains in Tanzania, water used for vegetable and fruit production is provided through canals from the Uluguru South Forest Reserve. The clearing of forest land for cultivation in the steep slopes in the area is causing severe land degradation, which is threatening the water catchment area, livelihoods, and food security of the local communities, as well as the major population centers in the lowlands. In this paper, the economic performance of a traditional cropping-livestock system with East African (EA)-goats and pigs and extensive vegetable production is compared with a more sustainable and environmentally friendly crop-dairy goat production system. A linear programming (LP) crop-livestock model, maximizing farm income considering the environmental constraints in the area was applied for studying the economic performance of dairy goats in the production system. The model was worked out for the rainy and dry seasons and the analysis was conducted for a basic scenario representing the current situation, based on the variability in the 30 years period from 1982-2012, and in a scenario of both lower crop yields and increased crop variability due to climate change. Data obtained from a sample of 60 farmers that were interviewed using a questionnaire was used to develop and parameterize the model. The study found that in the steep slopes of the area, a crop-dairy goat system with extensive use of grass and multipurpose trees (MPTs) would do better than the traditional vegetable gardening with the EA goat production system. The crop-dairy goat system was superior both in the basic and in a climate change scenario since the yield variation of the grass and MPTs system was less affected compared to vegetable crops due to more tree cover and the use of perennial grasses. However, the goat milk production in the area was constrained by inadequate feeding and lack of an appropriate breeding program. Hence, farmers should enhance goat milk production by supplementing with more concentrate feed and by implementing goat-breeding principles. Moreover, policy measures to promote such a development are briefly discussed.

Til dokument

Sammendrag

Sheep grazing is an important part of agriculture in the North Atlantic region, defined here as the Faroe Islands, Greenland, Iceland, Norway and Scotland. This process has played a key role in shaping the landscape and biodiversity of the region, sometimes with major environmental consequences, and has also been instrumental in the development of its rural economy and culture. In this review, we present results of the first interdisciplinary study taking a long-term perspective on sheep management, resource economy and the ecological impacts of sheep grazing, showing that sustainability boundaries are most likely to be exceeded in fragile environments where financial support is linked to the number of sheep produced. The sustainability of sheep grazing can be enhanced by a management regime that promotes grazing densities appropriate to the site and supported by area-based subsidy systems, thus minimizing environmental degradation, encouraging biodiversity and preserving the integrity of ecosystem processes.

Til dokument

Sammendrag

The study examines the economics of different calf rearing systems and considers effects of suckling and milk feeding on production, health and welfare of dairy cows and growth, milk and feed use, health and welfare of calves. The economics of (i) no suckling, (ii) suckling for 3 days, (iii) suckling for 7 weeks, all assuming milk or milk replacer fed until weaning at 13 weeks, was compared with (iv) suckling for 13 weeks and no milk feeding. A linear programming (LP) model, maximizing profit on a dual purpose dairy-beef farm in lowland eastern Norway, was used for the comparison. Details on calf rearing methods, labor, weaning age, intake of milk, and solid feed were gathered for a sample of organic farms and grouped according to the length of the suckling period. The data were coupled with the National Dairy Herd Recording System (NDHRS) using cross-sectional data for the years 2008–2013. The results of the model study showed that suck- ling up to at least 7 weeks and longer than on most farms in the survey, had a positive influence on the farm economics. This was due to the positive influence on calf growth and health as well as lowered costs. Consequently, dual purpose dairy-beef farmers should be careful to sacrifice calf suckling and restrict calf milk feeding. Long suckling until weaning at 13 weeks was, however, unprofitable.

Til dokument

Sammendrag

This report deals with results of a survey to 60 farming households in the three villages Magoda, Kichiwa and Ibumila in the Njombe region of Tanzania, about 700 km from Dar es Salaam. The farmers were selected among those that came forward at village meetings and the survey is not representative for farming households in the region. However, it may represent farmers interested in developing their farms and looking for better ways to do farming in the area.

Sammendrag

Dei siste ti åra har det vore ein vesentleg nedgang i talet på storfe både på landsbasis og i fjellbygdene. På landsbasis er nedgangen vel 12 % medan den samla for Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag er knapt 9 % (SSB 2010). Størstedelen av storfekjøtet her i landet vert produsert ved oppfôring av overskotskalvar frå mjølkeproduksjon, men færre mjølkekyr og kalvar har ført til mindre beiteopptak. Med høgare beiteopptak per dyr kan utnyttinga av innmarks- og utmarksareal betrast. Spesielt vil overgang til kastratar i staden for oksar gje større produksjon på beite. Artikkelen jamfører økonomien med oksar og kastratar i fjellbygdene og diskuterer føresetnader for lønsam produksjon av beitebasert kjøt.

Sammendrag

Ved jordbruksforhandlingene i 2011 ble partene enige om det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av tilskuddsordningene som har som formål å stimulere til beiting. I evalueringen skulle en foreta en gjennomgang av alle tilskuddsordninger som har til siktemål å stimulere til beiting. Evalueringen skulle særlig vurdere måloppnåelse, ressursinnsats, og forvaltning. Dessuten skulle en vurdere utforming av ordningene med sikte på økt målretting og enklere forvaltning, samt vurdere ansvarsfordeling mellom nasjonalt og regionalt nivå. Avtalepartene skulle være referansegruppe for evalueringen. Statens landbruksforvaltning (SLF) var ansvarlig for evalueringen, og SLF valgte å gi oppdraget til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Dette notatet er sluttrapport fra evalueringen. De ordningene som er inkludert i evalueringen er: (1) tilskudd til dyr på beite, (2) utmarksbeitetilskudd, (3) areal- og kulturlandskapstilskudd til innmarksbeite og (4) beitetilskudd under de regionale miljøprogrammene. Bakgrunn for evalueringen er nærmere omtalt i kapittel 1.