Jordbrukets prisindeks

En del jordleiekontrakter med videre er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 1985 som basisår (= 100).

Vi vil anbefale at denne indeksen for prisutviklingen for jordbruksprodukter (inntektssiden) anvendes for kontrakter som refererer til jordbrukets prisindeks.

Samtidig minner vi om at mange kontrakter regulerer avtalene på andre måter. Noen har knyttet leien opp til prisutviklingen for det mest aktuelle produktet. Andre har tatt hensyn til at også kostnadsiden endres og derfor knyttet reguleringen opp til utviklingen i et resultatmål. Enkelte benytter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå og noen har klausuler om reforhandlinger.

Jordbrukets prisindeks eksisterte fra driftsåret 1925/1926 til 2002. Fra 2003 ble de årlige indeksberegningene overført og samordnet med indeksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket.
 
Volum- og prisindeksar
 
2017** 159
2016* 159
2015 156
2014 149
2013 144
2012 140
2011 135
2010 129
2009 127
2008 120
2007 115
2006 109
2005 106
2004 105
2003 108
2002 107
2001 107
2000 105
1999 107
1998 110
1997 109
1996 108
1995 109
1994 115
1993 113
1992 118
1991 120
1990 118
1989 117
1988 113
1987 112
1986 109
1985 100
1984 93
1983 88
1982 85
1981 81
1980 74
1979 70
1978 67
1977 63
1976 57
1975 49
1974 43
1973 39
1972 37
1971 36
1970 35
1969 34
1968 33
1967 32
1966 31
1965 31
1964 28
1963 27
1962 27
1961 26
1960 25

  * = Foreløpig regnskap
** = Budsjett
 
I tabellen over er prisutviklingen for jordbruksprodukter i henhold til «jordbrukets volum- og prisindeks» vist inklusive tilskudd (1985 = 100). Budsjettnemnda for jordbruket kaller det nest siste året for foreløpig regnskap, mens anslaget for inneværende år er et budsjettanslag der årets avtalte målprisøkninger inngår. Det vil kunne komme justeringer i indeksseriene senere, men det vil vanligvis gjelde foreløpig regnskapsår og budsjettanslaget. Et budsjettanslag treffer sjelden helt.
KONTAKTPERSON