Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

ef-20070809-140859 Landøyda

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Overvåkingsprogram for plantetoksiner i vegetabilsk mat


Prosjektet fremskaffer kunnskap om forekomst av plantetoksiner i vegetabilske matvarer som spises her til lands, til nytte for Mattilsyn, landbruksbasert matnæring og forbrukere. For at EU-kommisjonen skal kunne sette grenseverdier for plantetoksiner i mat, trengs det kunnskap og data om nivåene av de naturlige toksinene i maten vi spiser. 

Aktiv Sist oppdatert: 21.03.2019
Slutt: jan 2027
Start: mars 2017
Project image

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

BIOIMMIGRANTS - Innovative metoder og ny teknologi for identifikasjon og bekjempelse av invaderende fremmede arter og dørstokkarter som truer biobasert produksjon


Det er en sterk økning i introduksjon og etablering av nye planteskadegjørere og andre invaderende fremmede arter til nye land og regioner. Dette ser primært ut til å være forårsaket av økt internasjonal handel og import av planter, planteprodukter og jord. Klimaforandringene er med på å tilrettelegge for at de introduserte artene kan etablere seg i nye klimatiske områder. Planteskadegjørere regulert gjennom «Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere» og arter regulert av «Forskrift om fremmede organismer» krever ulike former for tiltak. Ansvaret for å kontrollere importerte planteprodukter for planteskadegjørere er nylig flyttet fra Mattilsynet til importørene selv. Videre har bygg- og anleggsbransjen ansvar for å ikke spre fremmede invaderende arter eller planteskadegjørere ved flytting av masser. Riktig destruering og/ eller deponering av masser som inneholder planteskadegjørere og/ eller andre regulerte fremmede arter kan føre til store ekstrakostnader for denne bransjen. Norske myndigheter, offentlig og privat sektor har derfor en begrunnet forventning om at NIBIO skal levere oppdatert forskningsbaserte kunnskap og løsninger på problemer knyttet til planteskadegjørere på EPPO sin karanteneliste og svartelistede fremmede invaderende arter. Med basis i NIBIO Bioteknologi og Plantehelses brede kunnskap på identifikasjon, biologi og bekjempelse av planteskadegjørere i land- og skogbruk har vi et godt utgangspunkt for å få til det. For å kunne identifisere alle de nye organismene som finnes i et økende antall prøver har vi imidlertid behov for å øke kompetansen vår knyttet til effektive, presise og innovative metoder for identifikasjon og bekjempelse av disse. I BIOIMMIGRANTS ønsker vi derfor å gjøre dette ved å: 1) Utvikle og etablerer nye molekylære metoder for rask og presis høykapasitetsidentifisering av invaderende arter som er en trussel for land-, skogbruk og andre grønne arealer i Norge. 2) Utvikle innovative metoder for bekjempelse av utvalgte fremmede invaderende plantearter ved bruk av målrettede tiltak som treffer planten i sitt mest sårbare stadium. Flere av samarbeidspartnerne i prosjektet representerer interessenter og viktige sluttbrukere, inkludert planteimportører, entreprenører, Mattilsynet, Miljødirektoratet, VKM og utviklere av innovative bekjempelsesverktøy. Alle disse vil delta aktivt i prosessen og gi forskerne nyttige tilbakemeldinger om den kunnskapen og de løsningen som skal utvikles i prosjektet.

Aktiv Sist oppdatert: 14.02.2020
Slutt: des 2022
Start: jan 2018