Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Ku av vestlandsk fjordfe og kalver

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Økologisk, sjølvrekrutterende kjøttproduksjon med vestlandsk fjordfe. Kartlegging av beiteatferd, tilvekst og dyrevelferd


Selvrekrutterende kjøttproduksjon med bevaringsverdige husdyrraser kan for mange oppfattes som en marginal og lite innbringende geskjeft.

Bønder som baserer sin produksjon nettopp på disse små og lettbeinte kyrne mener at gamle rasene utnytter utmarksbeite meget godt og produserer svært tilfredsstillende, deres størrelse tatt i betrakning.

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge og dokumentere hvordan tilvekst, hold og brystmål hos en besetning med storferasen vestlandsk fjordfe utviklet seg over flere år og beitesesonger. Hva er normal størrelse og vekt på en voksen ku av rasen? Og hvilken tilvekst kan en forvente hos kalv som går fem måneder på utmarksbeite sammen med sin mor? Det var noen av spørsmålene vi ønsket å besvare.

INAKTIV Sist oppdatert: 23.10.2020
Slutt: juni 2017
Start: mai 2015
Plastogstrekkmetall
Sauens preferanse for liggeunderlag. Litteraturgjennomgang og valgforsøk mellom ulike typer golv til sau i innefôringsperioden


Spaltegolv i hele bingearealet er svært vanlig i norske sauefjøs. Dette av hensyn til renhet og effektiv oppsamling av gjødsel. Spaltegulv er også tillatt i økologisk saueproduksjon, ved hjelp et særnorsk unntak fra EU’s økologiforordning. Om dette unntaket skulle falle bort, står mange sauebønder overfor utfordringer med tilrettelegging for tett golv på liggearealet, reinhold og praktiske løsninger som alternativ til spaltegolv, eller i tillegg til spaltegolv i sine sauefjøs. Dette prosjektet tar sikte på å gjennomføre en utredning av alternativer til spaltegulv i økologiske sauefjøs samt gjøre et preferanseforsøk der sauen selv får velge hvilke materialer i gulvet som den mener er best å ligge på, rett etter klipping.

INAKTIV Sist oppdatert: 29.09.2020
Slutt: juni 2016
Start: juni 2015
forsidebilde prosjektside
Kobling mellom RFID teknologi og droner i reindrifta


I større flokker er det ofte utfordrende å identifisere individer. I reindriftsnæringen er det vanlig å merke dyr til eier men spesifikk individmerking kan ha fordeler. Det finnes standard elektroniske øremerker utviklet for andre husdyr på markedet. Prosjektet hadde som formål å undersøke hvilke systemer som finnes og som kan brukes til å skaffe bedre kontroll over individer av rein ved for eksempel sammenblanding av flokker fra ulike eiere, eller rein som befinner seg på feil side av beitegrenser. Prosjektet hadde særskilt fokus på elektroniske øremerker som kunne avleses via drone.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.10.2020
Slutt: mai 2016
Start: feb 2016
IMG_1501

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Termoregulering hos hest


Perioder med ekstremvær, inkludert kulde og heteperioder, store nedbørsmengder og snø kan være en utfordring for hester som holdes utendørs i Skandinavia. Systemer med utegang kan i mange tilfeller være et godt alternativ til kostbare og energikrevende stallbygninger og enkelte stalleiere tilbyr nå kontinuerlig tilgang til luftegårder og gruppeoppstalling for å tilfredsstille hestens behov for fysisk aktivitet og sosial kontakt. Ulike hesteraser vil ha ulik forbrenning, forskjellig varmetap til sine omgivelser og svært forskjellig behov for kunstig beskyttelse. Dette finnes det imidlertid lite kunnskap om. Formålet med dette prosjektet var å studere hesters adferd og preferanser  i kaldt vintervær for å kunne gi bedre anbefalinger til private hesteeiere som strever med å finne ut av dekkenbruk, pelslengde og oppstallingsmiljø som ivaretar hestens velferd i aktiv bruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 26.10.2020
Slutt: juli 2015
Start: juni 2012