Hopp til hovedinnholdet

Feltforsøk - renseeffekt i kantsoner med forskjellig vegetasjonstype

rainfall_sim

‘Avrennings-simulator' - vann ble pumpet fra elva til store tanker, hvor sediment/jordpartikler ble blandet med elvevannet. Foto: D. Krzeminska, NIBIO.

KS_med grass.JPG
Feltforsøk #1 – kantsoner med gras
KS_med grass_2.jpg
Feltforsøk #1 – kantsoner med gras. Foto: A. Nemes, NIBIO.
KS_med trees.jpg
Feltforsøk #1 – kantsoner med trær. Foto: A. Nemes, NIBIO.
KS_med shrubs.jpg
Feltforsøk #1 – kantsoner med busker. Foto: D.Krzeminska, NIBIO.

Delprosjektet om renseeffekt i kantsoner:

Formålene er å undersøke hvordan kantsonenes evne til å holde tilbake jord og næringsstoffer påvirkes av type vegetasjon og klimatiske forhold. Følgende undersøkelser er gjennomført for å belyse denne problemstillingen:

 - studere retensjon av partikler og næringsstoffer fra overflateavrenning i kantsonene

 - måling og analyse av hvordan jordas fysiske egenskaper varierer mellom kantsoner med ulik vegetasjon, og mellom kantsone og åker

- studere sammensetning av korn-fordeling, næringsstoffer og innhold av organisk materiale i ulike typer kantsoner

Prosesser i naturen er væravhengige. For å kunne foreta målinger under kontrollerte værforhold ble det bygget en ‘avrennings-simulator’, utviklet for å simulere overflateavrenning fra jordet, gjennom kantsonen og til bekken. 

Etter gjennomgang av kart/flyfoto og befaringer ble forsøksområder med følgende kantvegetasjon valgt: (#1) gras (opprinnelig til grasproduksjon), (#2) trær og (#3) bærbusker (rips og solbær ble plantet på forsøksfeltet med gras-ruter etter at forsøket med gras var gjennomført).

rain_sim1.jpg
‘Avrennings-simulator' - vannet ble deretter pumpet i slanger til perforerte rør, plassert over hver forsøksrute. Foto: A-G. Blankenberg, NIBIO.
rain_sim2.jpg
‘Avrennings-simulator' - overflatevann ble samlet opp i renner nederst i rutene. Foto: D. Krzeminska, NIBIO.
rain_sim3.jpg
‘Avrennings-simulator' - overflatevann ble samlet opp i renner nederst i rutene og overført til prøveflasker for analyse. Foto: A. Nemes, NIBIO.