Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

FOSIP - Visjonar og konsekvensane - Nasjonal matsikkerheit under ulike visjonar og mål for det norske jordbruket

Foto: Morten Günther
Aktiv SIST OPPDATERT: 23.03.2023
Slutt: sep 2027
Start: jan 2023

I FOSIP - prosjektet vil vi analysere og evaluere grunnlaget, stønaden, moglegheitene og avgrensingane for målet om auka sjølvforsyning av norskproduserte jordbruksvarer og vurdere kor mye ei auke i sjølvforsyningsgrad vil bidra til å betre nasjonal matsikkerheit.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 30.09.2027
Prosjektleder Håvard Steinshamn
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 12480000

Norsk matsikkerheit kan bli - og er alt til ein viss grad - truga av internasjonale konfliktar, handelssanksjonar, samanbrot av internasjonal distribusjonssystem, klimaendringar, utbrot av plante- og dyresjukdommar og store endringar i etterspurnad og tilgang på mat globalt som hindrar tilstrekkeleg fôr- og matimport. Matsikkerheit er i Noreg ofte assosiert med sjølvforsyningsgraden av matvarer.

I prosjektet vil vi vurdere og evaluere grunnlaget, oppslutnad, moglegheiter og avgrensingar for målet om auka sjølvforsyning av mat frå norsk jordbruk og vurdere kor langt ein auke i sjøforsyningsgraden vil auke nasjonal matsikkerheit.

Først vil vi køyre ein prosess med aktørar innan matproduksjonen, frå produksjon til omsetnad av mat, og andre interessentar for å identifisere eksisterande narrativ om norsk matproduksjon og dei ideologiske og moralske forskjellane mellom narrativ. Vidare vil vi rekruttere medlemmar til grupper som representerer eksisterande narrativ for å definere det vi kallar "idealtypane" av framtidas matsystem. Dette vil skje gjennom ei rekkje tverrfaglege seminar med medlemmane av gruppene og dei involverte forskarane.

Dei definerte "idealtypane" for matsystem vil deretter bli omsett til kvantitative inndata til modellar og analysert. Resultat frå modellkøyringane er produksjonsmengd av ulike jordbruksvarer, miljømessige og økonomiske konsekvensar, kosthaldspåverknad og sjølvforsyningsgrad av jordbruksprodukt.

Modellresultata vil bli evaluerte med involvering av interessentar og om naudsynt køyrd om att. Dei endelege modellresultata vil deretter bli brukte til å vurdere effektane av dei ulike "idealtypane" på fleire indikatorar for norsk matsikkerheit. Resultata av vurderinga av sjølvforsyningsgrad og matsikkerheit vil bli kommunisert og diskutert med avgjerdstakarar og aktørar med interesse i og for jordbruk og matproduksjon. Vår ambisjon er brei formidling og debatt om resultata, og vi vil såleis bruke ulike kommunikasjonskanalar.