Treteknologi

Treteknologi er læren om trevirkets bruksegenskaper.

Avdelingen forsker og utvikler kvaliteten og egenskapene til trevirke, trebaserte produkter og produksjonsprosesser, tømmerforsyning og bioenergi. Vi driver innovasjon innen trebeskyttelse.

Nye miljøvennlige trebeskyttelsesmetoder er et viktig forskningsområde for oss. Vi forbedrer eksisterende metoder for beskyttelse av tre, samtidig som vi hele tiden tester, evaluerer, utvikler og kvalitetssikrer nye trebeskyttelsessystemer og trebeskyttelsesprodukter.

Trevirke er en fornybar energikilde. Vi forsker på systemer for å gjøre trevirke mer effektivt som energibærer. Kostnadseffektive systemer sikrer god distribusjon og forsyning av fornybare energikilder til samfunnet, herunder konvertering til halvfabrikat, slik som pellets. I tillegg kan bioraffinerier produsere en rekke fornybare kjemiske produkter av trevirke, blant annet biodrivstoff.

Tømmerforsyning til sagbruk og treforedling er fortsatt viktig for lønnsomheten i skogbruket, med stadig behov for forbedring og utvikling.
 
 
Treteknologi__mg_0871_jpg.jpg
Avdeling treteknologi tilbyr ulike typer analyser. Her utføres det en termogravimetrisk analyse på trepulver ved hjelp av Simultaneous Thermal Analyser. Foto: T. Ekström.