Klima og matproduksjon

Landbruket står overfor store utfordringer, ikke minst når det kommer til de pågående endringene i værmønster og klima. Klimaendringene påvirker produksjonsmulighetene og øker behovet for lokale tilpasninger. Jordbruket skal produsere mat på en bærekraftig måte med minst mulig miljøpåvirkning. Utslippene av klimagasser skal minimeres, og jordbruket skal dessuten oppfylle en rekke andre landbrukspolitiske mål. Det er stort behov for kunnskap og helhetlige analyser av klima sett opp mot matproduksjon, inkludert tiltak for reduserte utslipp og for klimatilpasninger innenfor de ulike produksjonene.

Avdeling for klima og matproduksjon gjennomfører oppdrag og utredninger med tematisk fokus på klima og matproduksjon. Jordbruk og matproduksjon er sterkt påvirket av og må tilpasses de pågående klimatiske endringene samtidig som produksjonene også påvirker miljøet og bidrar med klimagassutslipp. 

Analyser av tiltak for å redusere utslipp av klimagasser samt muligheter for å binde karbon er aktuelle oppgaver. Avdelingen utvikler og bruker beregnings- og analyseverktøy, der klimatiltak vurderes sammen med andre forhold med en mest mulig helhetlig tilnærming.

Avdelingen vil ha utstrakt samarbeid med næringsaktører, forvaltning, forskning og utredningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen er nyopprettet i 2023 og er i en oppbyggingsfase. Analysearbeidet vil kreve fagkompetanse fra mange fagfelt. I tillegg til avdelingens egne medarbeidere vil en rekke fagpersoner i andre avdelinger i NIBIO delta i utrednings og oppdragsarbeidet.

    

Kornåker_JuttaKapfer.jpg
De ulike jordbruksproduksjoner har ulike utslipp av klimagasser og behov for klimatilpasning. Foto: Jutta Kapfer