Klima og matproduksjon

Landbruket står overfor store utfordringer, ikke minst når det kommer til de pågående endringene i klima. Klimaendringene påvirker produksjonsmulighetene og øker behovet for lokale tilpasninger. Jordbruket skal produsere mat på en bærekraftig måte med minst mulig miljøpåvirkning. Utslippene av klimagasser skal minimeres, og jordbruket skal dessuten oppfylle en rekke andre landbrukspolitiske mål. Det er stort behov for kunnskap og helhetlige analyser av klima sett opp mot matproduksjon, inkludert tiltak for reduserte utslipp og for klimatilpasninger innenfor de ulike produksjonene.

I 2023 er Avdelingen for klima og matproduksjon nyopprettet som et knutepunkt i NIBIO for helhetlig analyse og utredning innenfor klima og jordbruk. Klimakompetanse finnes i alle fagområder og avdelinger i NIBIO. Avdelingen for klima og matproduksjon har fokus på formidling av kunnskap, og gjennomføring av oppdrag og utredninger.

Vår kompetanse

Avdelingen har en bred kompetanse med vekt på agronomi, samfunnsøkonomi og modellutvikling. Vi leverer helhetlige analyser av klimatiltak og virkemidler og deres effekter på klimagassutslipp, samfunnsøkonomisk og driftsøkonomisk lønnsomhet, nasjonal matproduksjon og andre miljø- og samfunnsgoder. Videre bruker og videreutvikler vi løpende verktøy for beregning av effekter som vi bruker i analysene våre.

Vår fleksible struktur med en kjernegruppe og bidragende medarbeidere fra ulike avdelinger i NIBO gjør oss effektive som kontakt både internt og eksternt, og til syntese av forskningsarbeid. Avdelingen vil ha utstrakt samarbeid med næringsaktører, forvaltning, forskning og utredningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr

 • Analyser av tiltak for å redusere klimagassutslipp fra ulike jordbruksproduksjoner og muligheter for karbonbinding
 • Utvikle metodikk, modeller og kalkulatorer for beregning og rapportering av effekt av klimatiltak i jordbruket
 • Livssyklusanalyser (LCA), samt samfunnsøkonomiske og driftsøkonomisk analyser
 • Scenarioanalyser
 • Analyser av nytte- og kostnadseffekter på ulike nivå (gårdsnivå, lokalt, regionalt og nasjonalt)  
 • Analyser av behov og muligheter for tilpasninger av matproduksjon til endringene i klimaet

   

Kornåker_JuttaKapfer.jpg
De ulike jordbruksproduksjoner har ulike utslipp av klimagasser og behov for klimatilpasning. Foto: Jutta Kapfer
NIBIO Klima og matproduksjon

Avdelingen består av en kjernegruppe og bidragende medarbeidere fra ulike avdelinger i Divisjon for matproduksjon og samfunn.

Medarbeidere i avdelingen:

 • Hilde Haug Simonhjell, avdelingsleder
 • Matthias Koesling, forsker
 • Erin Byers, forsker
 • Anne-Grete Roer Hjelkrem, forsker
 • Siri Furre, seniorrådgiver
 • Pia Borg, seniorrådgiver

Bidragende medarbeidere:

 • Elin Blütecher
 • Sigridur Dalmannsdottir
 • Synnøve Rivedal

Det hentes inn ekspertise også fra andre NIBIO-ansatte til samarbeid.