Hopp til hovedinnholdet

Nytt senter for presisjonsskogbruk

18-24-Presisjonslandbruk-skogbruk

Skogen blir en viktig ressurs i vår fremtidige fornybare bioøkonomi. NMBU og NIBIO etablerer et nytt senter for presisjonsskogbruk. Tett samarbeid med næringsaktører vil gi et mer lønnsomt og bærekraftig skogbruk.

Samfunnet står midt i et grønt digitalt skifte. Ny, hurtig og rimelig teknologi gir muligheter til å utvikle nye produkter og tjenester innen skognæringen. Det er snakk om en mer effektiv produksjon og endret informasjonsflyt. Dette gjelder sensorteknikk, droner, skytjenester, forbedrete analyseverktøy, datainnsamling fra hogstmaskiner og at kanskje førerløse, fjernstyrte – og til og med selvgående, skogsmaskiner – tas i bruk for å gi økt lønnsomhet og samtidig sikre at hensynet til miljøet ivaretas på best mulig vis.

Rotråte er et problemområde der det kan være mye å spare på presisjonsskogbruk. De store tapene rotråte påfører skognæringen betyr at selv små reduksjoner i tap kan gi store økonomiske gevinster og samtidig et mer bærekraftig skogbruk.

Andre eksempler på hvordan digitalisering, stordata, fjernmåling med satellitter, fly og droner kan bidra til et mer lønnsomt og miljøvennlig skogbruk, er bruk av mer skånsomme, beltegående lassbærere i kombinasjon med detaljerte data fra hogsten. Ved å innhente bedre informasjon fra skogsmaskiner kan entreprenørene optimalisere kjøring og drivstofforbruk – både med tanke på miljø og lommebok.

Det nye senteret for presisjonsskogbruk skal være et internasjonalt ledende forsknings- og undervisningsmiljø hvor de mulighetene digitaliseringen tilbyr skal stå i sentrum. Senteret skal sikre kompetansen til fremtidens fagfolk innen skogsektoren. 

Aktører fra hele verdikjeden inviteres inn som medspillere, og senteret skal ha en referansegruppe bestående av næringsaktører og andre relevante organisasjoner og personer som skal være med å fremme ideer og ønsker til hva det skal prioritere.

 

Formål

Det nye senteret for presisjonsskogbruk skal utnytte ny teknologi til å utvikle og implementere nye løsninger i norsk skogbruk

Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)