Hopp til hovedinnholdet

Ti fakta om norsk matindustri

9-57-Ti fakta om matindustri_Foto_Nortura_ Øivind Haug

Foto: Øyvind Haug, Nortura

Noreg eksporterer og importerer meir mat enn nokon gong. Råvarer frå sjømat går ut av landet. Mat kjem inn. Sjømatindustrien er største enkeltbransje.

Slik er hovudtrekka i NIBIO-rapporten Mat, matindustri og verdikjeder 2020, som kom ut for ellevte gong i 2021.

Matindustrien = næringsmiddelindustri + drikkevareindustri.

Rekna etter sysselsetting og verdiskaping, er matindustrien dobbelt så stor som metallindustrien som er den nest største.

Matvareindustrien

1     stod for 19 prosent av verdiskapinga og 26 prosent av samla driftsresultat i norsk industri i 2018.

2     hadde samla verdiskaping på ca. 45 milliardar kroner i 2018. Sjømatindustrien stod for meir enn 25 prosent av verdiskapinga.

3     sysselsette ca. 52 000 personar i 2018. Sysselsettinga har vore aukande i tiåret 2008 til 2018. Sjømatindustrien har hatt størst vekst. 

4     tilbyr arbeidsplassar i alle fylke. Viken er landets største matindustrifylke rekna etter verdiskaping.

5     sine investeringar er meir enn dobla sidan 2007. Sjømatindustrien er største sektor, med 30 prosent av samla investeringar.

6     fekk auka driftsresultat frå 10 til 17 milliardar på åtte år. Sjømatindustrien står aleine for 30 prosent av samla resultat.

Noregs handelsoverskot for matvarer er på 44 milliardar kroner

7     Eksporten på 117 milliardar kroner er primært råvarer frå hav og kyst, mens importen på 73 milliardar er dominert av ferdigvarer frå jordbruk.

Matvarer er blitt relativt rimelegare

8     Generelt blir matvarer stadig rimelegare samanlikna med anna konsum.

Matvareimporten har verka inflasjonsdrivande

9     Etter 2010 har importprisane stige meir enn norsk konsumprisindeks for matvarer.

Store og varierte strukturendringar har skjedd i matvaresektoren dei siste 20-30 åra,

10    spesielt innan meieri, kjøtmarknaden og frukt- og grøntsektoren.

 

Føremål

Å gi oversikt, og vise verdiskapinga som skjer langs heile verdikjeda for mat - frå fjord og jord til bord.

Finansiering: Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge, Norges Forskningsråd.