Etikk i NIBIO

Det etiske arbeidet ved NIBIO er lagt opp i samsvar med forskningsetikkloven. Instituttet har etablert et redelighetsutvalg og fastlagt retningslinjer for behandling av mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
 
I tillegg til lovpålagte krav har instituttets styre vedtatt etiske retningslinjer, som dekker alle etiske sider ved instituttets virksomhet. Redelighetsutvalget har fått betegnelsen Etisk råd, nettopp for å understreke at etikk er langt mer enn forskningsetikk.
 
Etisk råd skal styrke de etiske holdningene og bevisstheten om etikk i NIBIO. Rådet er en intern kompetanseressurs som skal bistå og gi råd og veiledning til ledelsen og ansatte i etiske problemstillinger, samt behandle saker som gjelder mulig uetisk atferd generelt og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
 
Den daglige oppfølging av det etiske arbeidet ved instituttet er lagt til etikkombudet. Etikkombudet fungerer som varslingskontakt ved instituttet og er sekretær for Etisk råd.
 
 
Etisk råd ved NIBIO består av:
  • Hans Geir Eiken – Seniorforsker i NIBIO (leder)
  • Øystein Johnsen – Pensjonist, tidligere prorektor ved NMBU
  • Deborah Helen Oughton – Professor, NMBU
  • Geir Åge Michelsen – Seniorrådgiver og jurist i NIBIO
  • Inger Martinussen – Avdelingsleder/forskningssjef i NIBIO
Elin Thingnæs Lid er etikkombud og sekretær for etisk råd (etikk@nibio.no).