Hopp til hovedinnholdet

Skogforskning sikrer verdier i vekst

mg201008_DSC_7960_cropped.jpg

Foto: Morten Günther.

- Norsk velferd er bygd på utnyttelse av naturressurser til verdiskaping, forteller landbruks- og matminister Jon Georg Dale i lanseringen av stortingsmeldingen «Verdier i vekst – konkurransedyktig skognæring» på Hunton fabrikker på Gjøvik fredag 14. oktober.

- Det grønne skiftet gir oss enorme muligheter for å utvikle lønnsomme, og ikke subsidierte arbeidsplasser, basert på fornybare ressurser. Vi skal legge til rette for privat verdiskaping. Næringen skal være lønnsom – fra stubbe til industri, fortsetter Dale.

 

Forskning en forutsetning for verdiskapingen

Økt kunnskap er viktig for å styrke konkurranseevnen i bransjen og for at man skal kunne utnytte skogens potensiale i klimasammenheng. 

- Skogmeldingen er et godt og grundig dokument, forteller divisjonsdirektør i NIBIO skog og utmark Bjørn Håvard Evjen. Meldingen beskriver situasjonen i den norske skog- og tresektoren, og setter denne inn i en internasjonal kontekst. Meldingen er en god plattform for videre utvikling av kunnskap for verdiskaping og framtidsrettet skogforvaltning. 

- Regjeringen synliggjør store ambisjoner på de sentrale områdene innenfor sektoren, mener Evjen. Vi står overfor en rekke utfordringer og muligheter knyttet til klima, miljø, bærekraft, verdiskaping og samfunnsverdier som er avhengig av et kunnskapsbasert beslutningsunderlag for å skape best mulige resultater i næringen og for Norge. 

- Skogmeldingen slår fast at skognæringen er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og at FoU innen skogsektoren er nødvendig for å lykkes i omstillingen av norsk økonomi. Meldingen signaliserer også at LMD vil ta initiativ til et samarbeid med skog- og trenæringen, FoU-institusjonene og Norges forskningsråd for å se nærmere på hvordan FoU-aktiviteten i næringen kan økes. Dette er svært positivt, mener Evjen. 

Stokkmarknes 004.jpg
Foto: Leif Kjøstelsen.

NIBIOs bidrag til verdiskapingen

Skogen i Norge er grunnlag for viktige arbeidsplasser og gode eksportinntekter. Men det er også store muligheter for ytterligere verdiskaping – ved optimalisering av hele verdikjeden fra frøforedling, skogskjøtsel med gjødsling og tynning, hogst og transport til fabrikk – også når det gjelder innenlands videreforedling til verdifulle sluttprodukter.

Bioøkonomi handler om å bruke ressursene og ressursgrunnlaget på en optimal måte ut fra et bredt sett av kriterier. NIBIO bidrar med god og oppdatert kunnskap om skogen og skogens betydning knyttet til sentrale samfunnsutfordringer og framtidens løsninger. Vitenskapelige metoder og resultater på disse områdene er derfor svært viktig for beslutninger hos næring, myndigheter og forvaltning, sier Evjen.  

 

Rekordtilvekst i norske skoger

Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre. Den totale årlige tilveksten var 26,1 millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet. Mer informasjon om skogen i Norge finner du på ssb.no og nibio.no Landsskogtakseringen.

 

Les mer om skogen i Norge

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.