Hopp til hovedinnholdet

Nytt senter for miljøvennlig energi

NMBU-044568.jpg

Foto: Håkon Sparre, NMBU.

I tett samarbeid mellom flere parter skal det utvikles bærekraftig drivstoff basert på skandinavisk skog. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) blir vertskap for det nye forskningssenteret.

Det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) har fått navnet Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy.

Et av hovedmålene for senteret er å utvikle teknologi for bærekraftig produksjon av andre generasjons biodrivstoff. Senteret vil ha særlig fokus på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.

Det nye senteret bygger på det eksisterende CenBio. CenBio har hatt som formål å vise hvordan Norge effektivt og miljøvennlig kan høste mer av skogen, utnytte mer avfall for energiformål, lage biobrensel med riktig kvalitet, og forbedre virkningsgraden.

 

Kobling til Foods of Norway

Svein Jarle Horn, professor ved NMBU, er veldig fornøyd med opprettelsen av en ny FME.  

- Det er reist mange kritiske spørsmål rundt produksjon av biodrivstoff, og det er viktig at norske forskningsmiljøer nå samles i dette senteret for sammen å utvikle bærekraftig biodrivstoff, sier han til NMBU.

En viktig biomasseressurs i senteret vil være skandinavisk skog.  Mye av teknologien som utvikles for prosessering av lignocellulose vil dessuten være generisk. Senteret har klare synergier med «Foods of Norway», et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), som utvikler fôr fra norsk biomasse.

 - At NMBU har fått både en SFI og en FME viser hvor sterke campus Ås har blitt innen bioraffinering, sier Svein Jarle Horn.

 

Samarbeid med mange aktører

Fra campus Ås deltar NMBU og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Forskningspartnerne ellers er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Papir- og fiberinstituttet AS (PFI), SINTEF, Høgskolen i Telemark (HiT), Institutt for energiteknikk (IFE) og et stort antall brukerpartnere. Dessuten deltar en rekke utenlandske forsknings- og industriaktører i senteret.

Senteret har en varighet på åtte år og vil ledes av Duncan Akporiaye fra SINTEF, med Svein Jarle Horn (NMBU) som nestleder og Ågot Aakra (NMBU) som administrativ leder.

– Dette er et viktig bidrag til Norges ambisjoner om en bærekraftig lavutslipps-fremtid, hvor helhetlig perspektiv på hvordan vi utnytter bioressursene våre er avgjørende, sier Duncan Akporiaye til NMBU.

 

En styrket ordning

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy er et av åtte nye sentre som er pekt ut av Norges forskningsråd.

FME-ordningen er viktig for Norges satsing på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens bærekraftige energisystem. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og er rettet inn mot å løse energi- og klimautfordringer og bidra til innovasjon i næringslivet.

Fra 2016 har regjeringen styrket FME-ordningen med 40 mill. kroner. Ordningen har en samlet årlig bevilgning på 190 mill. kroner.

Statskraft ser frem til samarbeidet med de nye forskningssentrene:

- Vi er glad for etableringen av de nye FME’ene. Disse er viktige nasjonale satsinger på videre utvikling av fornybarnæringen i Norge, i tråd med Energimeldingen og Mission Innovation, sier Hanne Bjørk til NMBU. Hun er leder for konsernprogrammer for forskning og utvikling i Statkraft.

Om Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy

Vertsinstitusjon:
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Senterleder:
SINTEF

Forskningspartnere:
PFI, SINTEF, NTNU, NIBIO, IFE, HiT

Brukerpartnere (private):
Abendgoa research, AT Biovarme, Alginor, Avinor, Biokraft, BTG-BTL, Cambi, Gas&Diesel Power, Eco-1, Ecopro, f3 centre, FTIRscreen, NeoZeo, Nopco, Norwegian Farmers Union, Norse BioTech, NSI Halden, Ragn-Sells, Norges Skogeierforbund, Statkraft, Synsel, UMOE, Zeg Power, ZERO, BTG, Novozymes, Herøya industripark, Johnsson Matthey, LOGE, Perstorp, Pervatech, Steeper Energy, Volvo

Brukerpartnere (offentlige):
Akershus FK, EGE Oslo, Enova, Follorådet, Hedmark FK, Nobio, Oppland FK, Sør-Trøndelag FK, Statens Vegvesen, Telemark FK, Zero, Østfold FK.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.