Kobra Maleki

Research Scientist

(+47) 465 06 548
kobra.maleki@nibio.no

Place
Steinkjer

Visiting address
Innocamp Steinkjer, Skolegata 22, 7713 Steinkjer