To document

Abstract

«Nudges» eller såkalte små dytt kan gjøre det lettere for folk å ta bedre valg, som (for eksempel) å spise sunnere, uten å begrense valgfriheten/tilgjengeligheten. Denne studien undersøkte om små endringer eller dytt i en sykehuskantine kunne hjelpe pasienter til å velge sunnere og mer «hjertevennlig mat». Prosjektets mål var å utvikle og teste ut et sett med enkle og lite kostbare «nudging»-metoder som gjør det lettere å velge mer helseriktig mat, å vise om metodene eller tiltakene gav endringer i spiseatferd og lage en praktisk veileder som beskriver resultatene og erfaringene fra prosjektet slik at disse kan brukes av kjøkkenansvarlige på andre spiseplasser.

To document

Abstract

Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. Forskere ved NIBIOs avdeling for økonomi og samfunn og Nofima har samarbeidet med forskere fra universitetet i Oulu i Finland og to universiteter i Arkangelsk i Russland. En viktig del av prosjektet er at forskere fra Norge, Finland og Russland deler kunnskap og lærer av hverandre om hva som er et bærekraftig og sunt kosthold og hvordan dette virker inn på folkehelsen i de tre landene. Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til å dokumentere noen sentrale utviklingstrekk i kosthold og alkoholforbruk og hvordan disse påvirker folks helse i Barentsregionen. Videre har prosjektet som mål å gi en kort beskrivelse av en del viktige forhold knyttet til matsvinn og hvilken rolle matsvinn har eller kan ha for et bærekraftig og sunt kosthold. Denne rapporten, som peker på store ulikheter i folkehelse i de tre landene, baserer seg på arbeid gjort i prosjektets første år. Temaet matsvinn er i denne rapporten begrenset til å peke på ulikheter i de tre landene når det gjelder regelverk og noen tiltak for å redusere mengden matsvinn. Rapporten forholder seg til arbeidet gjort i en av prosjektets arbeidspakker og ble gjennomført i perioden september 2015 tom august 2016.

To document

Abstract

The Nordic Council of Ministers through the Arctic Co-operation Programme 2015-2017, funds «Healthy food and lifestyle in the Arctic». Researchers at NIBIO - Department of Economy and Society, and Nofima has collaborated with researchers from the University of Oulu in Finland and two universities in Arkhangelsk in Russia. An important part of the project is that researchers from Norway, Finland and Russia share knowledge and learn from each other about what a sustainable and healthy diet is and how it affects public health in the three countries. The project's overall goal has been to contribute to documenting some key trends in diet and alcohol consumption, and how these affect people's health in the Barents Region. Moreover, the project aims to provide a brief description of some key aspects related to food waste and what role food waste has, or may have a sustainable and healthy diet. This report, which points to large inequalities in health in the three countries, is based on work done in the project's first year. The theme food waste in this report is limited to pointing out differences in the three countries in terms of legislation and some measures to reduce the amount food waste. The report relates to the work done in one of the project's work packages, and was conducted during the period September 2015 to August 2016.