Hopp til hovedinnholdet

Kartbasert klimagasskalkulator for arealbrukssektoren

NIBIO har utviklet en kartbasert klimagasskalkulator for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer.

I den kartbaserte klimagasskalkulatoren kan brukere beregne utslipps- og opptakseffekter fra nåværende arealbruk og planlagte arealbruksendringer. Det gjøres ved å tegne inn et område på kart, eller å laste opp kommuneplan eller reguleringsplan.

Kalkulatoren beregner utslipp og opptak av klimagasser fra arealene med dagens bruk. Den beregner også utslipp og opptak av klimagasser ved utbygging. Det foreligger planer om å utvikle kalkulatoren slik at den også kan brukes til å beregne utslipps- og opptakseffekter av andre arealbruksendringer, som skogreising, nydyrking og restaurering av myr. 

Den beregner ikke andre type utslipp fra arealbruken, slik som oppvarming, bygg- og anleggsvirksomhet, avfallshåndtering og transport. Maler og kalkulatorer for beregning av utslipp for aktiviteter fra andre sektorer finnes på Miljødirektoratets nettsider. Se lenke nederst på denne siden.

Bruk

Kalkulatoren er ment brukt i forbindelse med arealplanlegging i kommuner og fylker. Den beregner arealbruk og arealbruksendringer og den beregner utslippseffekter som følge av dette. For presise utslippsberegninger i en enkelt utbyggingssak må det imidlertid suppleres med målinger og vurderinger i felt, da ikke all nødvendig informasjon er kartlagt eller kartlagt i tilstrekkelig grad. Særlig vil dette gjelde vurderinger av myr, der blant annet dybde på myra og type myr betyr mye for CO2-utslippet ved en utbygging. Se vedlegg nedenfor.

Metode og beregninger

Kalkulatoren beregner utslipp av karbondioksid, metan og lystgass fra arealbruk og arealbruksendringer og summerer disse i tonn CO2-ekvivalenter per hektar.  

Metoden for beregning utslipp og opptak av klimagasser i kalkulatoren følger retningslinjene fra FNs klimapanel, og som brukes i Norges nasjonale og kommunevise klimagassregnskap for arealbrukssektoren. Metoden er justert for å kunne brukes til å vurdere utslipp av nåværende bruk og planlagt fremtidig bruk, fremfor å beregne utslipp fra historisk arealbruk og arealbruksendringer. 

Effekter i form av utslipp og opptak av klimagasser av arealbruk og arealbruksendringer blir beregnet i perioder på 5 år, 20 år og 70 år frem i tid. Resultatene fra beregningene kan lastes ned som tabell, kartbilde og kartfil. Kartfilen kan gjenbrukes til å kjøre beregningene på nytt og brukes i programvare for teknisk tegning og geografisk databehandling. 

Utslippsberegningene i kalkulatoren skjer ved å klippe kart over nåværende arealbruk og planlagt arealbruk mot hverandre. Alle egenskaper om nåværende og planlagt arealbruk tas vare på. Resultatet gir et nytt kart der alle kartfigurene gir informasjon om nåværende og planlagt arealbruk og hvilken effekt i form av utslipp og opptak dette har i dag og hva den vil bli ved realisering av planen. 

Se vedlegg nedenfor.

Tilgang

Tjenesten er i første omgang tilgjengelig for utvalgte kommuner i Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det skal publiseres en oversikt over kommuner som har tilgang. Den kommer som vedlegg på denne siden.

 

Brukerveileder klimagasskalkulator, versjon 6.9.2023

1.93 MB pdf

Dokumentasjon klimagasskalkulator, versjon 6.9.2023

0.451 MB pdf

Oversettelser til LULUCF, versjon 6.9.2023

0.873 MB pdf

KONTAKTPERSON