Miljøsertifisering

NIBIO er sertifisert som Miljøfyrtårn og har med det oppfylt en rekke kriterier og krav til aktiviteter i egen virksomhet. Det kreves gode rutiner for avfall, transport, energi, innkjøp og arbeidsmiljø. Miljøsertifikatet er ikke et laurbær å hvile på. Det er et kontinuerlig arbeid!

Bilde-Miljøfyrtårn
Foto: Miljøfyrtårn

Våre policyer gir føringer

Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet i NIBIO skal bidra til å skape en sikker, trygg og god arbeidsplass for hver enkelt medarbeider. NIBIO arbeider forebyggende og langsiktig med HMS og miljø som en integrert del av den daglige virksomheten. NIBIOs viktigste bidrag til et bedre miljø er vår faglige produksjon av FOU i hele landet til samfunn, næring og forvaltning. NIBIO vil samtidig arbeide i et langsiktig perspektiv med å begrense miljøavtrykket fra vår virksomhet og skal være miljøsertifisert. Vi har alle et ansvar for å bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø.

Samfunnsansvar handler om grunnleggende etisk bevissthet som er sentral for samfunnets tillit og omdømme. Et kontinuerlig forbedringsarbeid er med på å øke NIBIO sitt bidrag til samfunnet og begrense total belastning på miljøet. Bærekraft utgjør essensen av NIBIOs samfunnsoppdrag. Bærekraft fordrer helhetsperspektiver. Dette må også ligge til grunn for NIBIOs miljøarbeid: NIBIO gir bærekraft mening. 

  • NIBIO utvikler innovative løsninger for omstilling og verdiskaping, gjennom helhetlig kunnskap om ressursgrunnlaget for bioøkonomien
  • NIBIO utvikler og kobler kunnskap om produksjon og verdiskaping i jord- og skogbruk med miljø, klima og ressurshensyn
  • NIBIO bidrar i utviklingen av bioøkonomien i grønn sektor i Norge
  • Dette gir motivasjon til å drive vår virksomhet på en miljøvennlig måte
  • NIBIO skal være miljøsertifisert

NIBIO er miljøsertifisert som Miljøfyrtårn

NIBIO har valgt Miljøfyrtårn som sertifiseringsløsning for miljøledelse. Vi sertifiseres etter hovedkontormodellen med underliggende enheter. Dette innebærer at hovedkontoret utfører miljøkartlegging og rapporterer for utvalgte aktiviteter på vegne av hele NIBIO, mens underliggende enheter - hos NIBIO forskningsstasjoner og kontorsteder - rapporterer på planlagt og utført lokal aktivitet. Dette fører til at hver forskningsstasjon og kontorsted har sitt sertifikat. 

NIBIO er sertifisert som Miljøfyrtårn etter en prosess hvor det er

  • kartlagt aktiviteter og miljøaspekter i NIBIO
  • utarbeidet styrende dokumenter og rutiner
  • utarbeidet maler, sjekklister og veiledninger til miljøarbeidet og for årlig klima- og miljørapport i webportalen til Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnansvarlig Anne-Berit Olsberg sørger for at resertifisering ivaretas for alle enheter.

Hva innebærer Miljøfyrtårn for NIBIO? 

I hverdagen gjør vi grønne valg. Vi minimerer og sorterer avfallet. Vi setter søkelys på gjenvinning og gjenbruk der vi har mulighet. Farlig avfall deklareres og leveres for riktig behandling. Når det gjelder energi velger vi energisparende tiltak. Hovedregel for tjenestereiser at å alltid vurdere digitale alternativer og om det er en nødvendig reise. Vi gjør grønne valg ved anskaffelse av varer og tjenester. 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

I konkurranse om forskningsoppdrag vil Miljøfyrtårn være et anerkjent kvalitetsstempel for NIBIOs arbeid med miljøledelse. Vi vil kunne dokumentere miljøarbeidet med sertifikat. Sett i lys av at EU i desember 2017 anerkjente Miljøfyrtårn («Eco Lighthouse») på lik linje med EMAS og ISO 14001, kan europeiske og internasjonale samarbeidspartnere laste ned beskrivelse fra EU hvor oversettelse er gjort til alle europeiske språk.