Natalia Baydakova

Senior Engineer

(+47) 977 40 741
natalia.baydakova@nibio.no

Place
Steinkjer

Visiting address
Statens Hus, Strandvegen 38, 7734 Steinkjer