Gå hovedinnhold

KRYOVIR - Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter

Hovedmål: Å effektivisere virustesting, virusrensing og oppbevaring av potetforedlingslinjer og sorter for å øke markedspotensialet for norske potetsorter nasjonalt og internasjonalt.
Start/slutt januar 2014/desember 2017
NIBIOs prosjektansvarlig Dag-Ragnar Blystad
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Sammendrag

Norsk potetdyrking står overfor flere utfordringer knyttet til tilgjengelige sorter, plantehelse og forbruk. Det trengs friskt plantemateriale av sorter som forbrukerne vil ha, for å øke markedspotensialet. Bedriftene Sagaplant, som er prosjekteier, og Graminor har gått sammen om dette prosjektet

Det er viktig å kunne ha en god sikring av foredlingslinjer og sorter. Kryopreservering er en billig og plassbesparende oppbevaringsmetode, og bevarer plantehelsestatus. Viktige sorter og linjer vil også bli genotypet. Potetgenbanken vil bli sikret gjennom kryopreservering. Kjemo- og kryoterapi vil bli brukt for å rense potetsorter for vanskelige virus som Potetvirus S og Potetvirus X. En ønsker et bedre opplegg for virustesting for potet og vurdere nyere metodikk for virustesting. Prosjektet vil også etablere en database for sorter og foredlingslinjer av potet som har alle relevante data for eksport, import og sortsgodkjenning.

Resultatene vil i tillegg til å styrke de involverte bedriftene, gi bedre økonomi for settepotetprodusentene, større sikkerhet og bedre tilgjengelighet av gode sorter. I ytterste konsekvens vil det være med å styrke norsk matproduksjon.

Dette prosjektet har sin oppgave i knutepunktet der planteproduksjon og diagnostikk møter ny teknologi, og i møtepunktet mellom sikker bevaring av plantegenetiske ressurser og foredling av nye sorter.

 

Økonomi

Økonomisk ramme er 7,620 mill, fordelt på 4 år (2014-2017). Bedriftene som er eiere av prosjektet og de som er støttepartnere bidrar med kr 4,0 mill i egeninnsats og direkte støtte, mens Norges Forskningsråd bidrar med de resterende 3,620 mill.

 

 

Arbeidspakker og mål

1. Kryopreservering av foredlingslinjer og sorter

Mål: Å etablere en kryobank for potet på Sagaplant

Delmål:

  • Etablere en prosedyre for kryopreservering av potet
  • Etablere en kryobank av minst 50 potetsorter i prosjektperioden
  • Utføre genotyping av aktuelle potetforedlingslinjer og sorter

 

2. Kryoterapi /kjemoterapi for virusrensing av vevskulturplanter

Mål: Å rense vevskulturplanter for PVS og PVX ved hjelp av kryo- eller kjemoterapi

Delmål:

  • Etablere metodikk for kryoterapi av potet som er infisert med PVX og PVS
  • Prøve ut kjemoterapi for PVX og PVS

 

3. Virus – testmetodikk og effektiv organisering

Mål: Å effektivisere virustesting av foredlingslinjer gjennom effektiv organisering og samhandling, samt vurdere nyere metoders effektivitet

Delmål:

  • Reorganisere oppgavefordeling mellom Graminor og Bioforsk for effektivisering av testingsoppgaver
  • Vurder nye testmetoder for virustesting av potet

 

4. Databaseutvikling

Mål: Å etablere en database for sorter og foredlingslinjer av potet som har alle relevante data for eksport, import og sortsgodkjenning

Delmål:

  • Systemering (bestemme inndata og aktuelle rapporter)
  • Lage databasen med web-grensesnitt og tilgangsnivåer
  • Gjennomføre prøveperiode med aktuelle brukere

 

Prosjektorganisering

Følgende bedrifter og institusjoner er prosjektdeltakere eller støttepartnere i prosjektet:

 

Bedrift Kontaktperson Oppgave
Sagaplant AS John Harald Rønningen Prosjekteier, Aktivt prosjektarbeid
Graminor AS Muath Alsheik Aktivt prosjektarbeid
Gartnerhallen SA Nina Heiberg Støttepartner
NORGRO AS Morten Torp Støttepartner
Strand Unikorn AS Jostein Fjeld Støttepartner
Norsk Genressurssenter     Morten Rasmussen Støttepartner
NordGen Lena Ansebo Støttepartner
Grønn Næringskompetanse AS                                     Bjørnar Bjelland Prosjektadministrasjon og innovasjon
NIBIO Dag-Ragnar Blystad                        FoU-partner
NMBU Odd Arne Rognli FoU-partner

 

Prosjektet administreres av Sagaplant ved John Harald Rønningen og Peter van der Ende, i samarbeid med Bjørnar Bjelland (Plants4Ever og Grønn Næringskompetanse).

De fire arbeidspakkene ledes av Dag-Ragnar Blystad (NIBIO).

Styringsgruppen består av John Harald Rønningen (Sagaplant AS), Arne Hermansen (NIBIO), Idun Christie (Graminor) og Morten Torp (Norgro AS).

 

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet har samarbeidsavtale med følgende internasjonale partnere:

Northwest Agricultural and Forest University, Yangling, Kina Qiaochun Wang
Leibniz Inst of Plant Genetics and Crop Research (IPK) Joachim Keller og Angelika Senula
International Potato Center (CIP), Peru Dave Ellis