Gå hovedinnhold

Prosjekter

Prosjekter

Adaption to climate change (ACC – PA7)

Slovak-Norwegian Bilateral Cooperation Project within EEA Grants – Measure B – Adaptation to Climate Change (ACC)
desember 2016 - juli 2017

AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon

I det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.
januar 2013 - desember 2017

Bakgrunnsavrenning av fosfor fra marin leire

Bakgrunnsavrenning av fosfor fra skogdekket, dyrkbar jord med marine avsetninger
januar 2012 - desember 2017 Prosjektleder Eva Skarbøvik

BalanC - Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet

Formålet med BalanC prosjektet er å undersøke effektene av å erstatte stedegen bjørkeskog med rasktvoksende norsk gran som har et større potensial til å binde karbon. Prosjektet skal undersøke virkningene på karbonlageret i skogen og dens produkter, og virkningene av skogplantingen på refleksjon av sollys (albedo).
mars 2016 - februar 2020

BeiteRessurs

Vedlikehold av lokale beiteressurser – beiting, kjøttproduksjon og dyrevelferd.
januar 2013 - desember 2016

Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Fjell- og skogslandskapene i Norge og Sverige har gjennom lang tid blitt utnytta til lokal matproduksjon. Disse landskapene inneholder en rekke fysiske og biologiske kulturminner, samt en omfattende immateriell kulturarv. Kunnskapen om tradisjonell naturbruk har stor verdi med tanke på hvordan de biologiske ressursene anvendes på en bærekraftig måte i framtida. Denne kunnskapen representerer også en viktig ressurs for lokal verdiskaping og kan bidra til å styrke den lokale identiteten til tjenester og produkter.
mars 2016 - mars 2019 Prosjektleder Håkan Tunón

BioMim - Advancing biomass technology

Utilization of woody (lignocellulosic) biomass has emerged as a top priority to meet growing energy demands, address climate change, and support forest economies. Research and technology development are critically needed to find cost-effective and sustainable solutions for the conversion of biomass. Extensive exploitation of lignocellulosic biomass as a feedstock for a variety of products is the key to develop a viable bio-economy. However, the natural resistance of lignocellulosic biomass to chemical and biological deconstruction is a challenge that biorefineries have to overcome.
januar 2015 - desember 2018

Capture+

Capture+ har som mål å finne systemer for biologisk karbonfangst vha biokull som lages av planterester og som blandes inn i landbruksjord som jordforbedringsmiddel og karbonlager.
april 2014 - mars 2017 Prosjektleder Maria Kollberg Thomassen, SINTEF