Hopp til hovedinnholdet

Kommunal jordsmonnstatistikk

Kommuner der hele eller store deler av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige jordegenskaper i kommunen.

Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som er erosjonsutsatt, har dreneringsbehov fra naturens side og har svært god jordkvalitet.

Statistikken gir arealtall på kommunenivå for ulike jordtema basert på detaljert eller forenklet jordsmonnkartlegging.

Jordsmonnstatistikken blir produsert hvert år for alle kommuner hvor jordsmonnkartlagt areal er større enn 60 % av fulldyrka jord og overflatedyrka jord i AR5. Statistikken er basert på årsversjoner av jordsmonndatabasen og AR5.