WebGIS-avløp

WebGis avlop

WebGIS avløp er et fagsystem for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. 

I en tiltaksanalyse er det nødvendig å vurdere alle kilder til forurensing. Avløp fra spredt bebyggelse er i mange områder en alvorlig kilde til forurensning av bekker og mindre vassdrag. Mange kommuner ser utfordringen og tar ansvar for å rydde opp i private avløpsanlegg.
NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet avløpsmodellen WebGIS avløp som et verktøy i dette arbeidet. Programmet brukes til å registrere renseanlegg, utslipp, resipient, punktforurensning og drikkevannskilde for å beregne renseeffekt, utslipp og påvirkning.  Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet. Det kan tas i bruk som et sentralt hjelpemiddel i kommunens arbeid med Vannforskriften, herunder prioritering av tiltak og planlegging av nye anlegg. 

I tillegg har WebGIS avløp funksjoner for å administrere utslippstillatelser, pålegg og tilsyn.
WebGIS avløp er tatt i bruk i mer enn 60 kommuner, blant annet Nes, Ullensaker, Marker, Sandnes, Ski, Frogn, Halden, Ringerike, Moss, Frøya, kommunene i vannområdene Morsa og Øyeren, m.fl.
 
KONTAKTPERSON
Utedo_AGBB_HOYK.jpg

Foto: Anne-Grete B. Blankenberg.