Referansetilstand

Skogsbekk i marin leire.

Hvor mye fosfor renner av fra et skogsareal med marin leire? Foreløpige resultater er nå tilgjengelige. Foto: Eva Skarbøvik

Miljømål i landbruksvassdrag kan f.eks. oppgis som grenseverdier for fosfor og nitrogen. For å finne miljømålet må vi vite noe om hva som er naturlige bakgrunnsverdier for disse næringsstoffene, altså hva ‘referansetilstanden’ er. På landbruksareal med marin leire er dette en stor utfordring. Dette skyldes dels at disse områdene gjerne har vært dyrket opp i århundrer; og dels at marin leire inneholder fosforrike mineraler.

Vi har undersøkt hvor mye fosfor som ville ha blitt tilført vannforekomstene fra et areal med marin leire hvis arealet ikke var oppdyrket, men befant seg i en naturtilstand (skog/utmark).  Foreløpige resultater fra prosjektet er presentert i et faktaark, hvor det også gis forslag til klassegrenser. Det understrekes at disse klassegrensene ikke er de offisielle! Ny klassifiseringsveileder er på trappene, og vi vet ikke ennå hvilke grenser som settes i den. I mellomtida er det den nåværende Klassifiseringsveilederen som er gjeldende (se www.vannportalen.no for oppdateringer av denne). 

Det planlegges ytterligere undersøkelser av bakgrunnstilstand i nye prosjekter, bl.a. i BIOWATER, som er et Nordic Centre of Excellence innen bioøkonomi, arealbruk og vann. 

For biologiske undersøkelser i leirpåvirka vassdrag henvises f.eks. til NIVA-rapport 6792-2015 (se lenke).