Erosjonsrisikokart

Erosjon trøgstad 114_fint
Erosjonsrisikokart er et nyttig verktøy. En ny og forbedret utgave er under utvikling. Foto: Inga Greipsland. 
Erosjonsrisikokartene benyttes i første rekke som grunnlag for erosjonsreduserende tiltak i landbruket. Kartene viser hvor høy risiko det er for at jordpartikler blir revet løs og transportert bort av vann fra et areal når dette høstpløyes.
Erosjonsrisiko deles inn i fire klasser, og faktorer som nedbør, jordas helning, vegetasjon, snø og tele er av betydning for risikoen.
Både grunneiere, landbruksforvaltning og vassdragsforvaltning kan ha stor nytte av kartene. Næringsutøvere kan benytte kartene til å vurdere egne miljøutfordringer. Forvaltningen kan bruke kartene i tilskuddsforvaltning og som grunnlag for forskriftsfestede miljøkrav. Kartene benyttes også i modeller som Agricat2.
Det er viktig med gode kart, og nye kart er derfor under utvikling.  
Erosjonsrisikokart skjermdump.png

Erosjonsrisiko er delt inn i fire klasser. 

KONTAKTPERSON