Hydrotekniske tiltak

IMG_0916
Store deler av norsk landbruk er grøftet. Foto: Atle Hauge

Hydrotekniske tiltak omfatter rørgrøfting og annen drenering, lukkingsanlegg og kummer. Dreneringsgrøfter og bortledningsanlegg i form av samlegrøfter eller åpne grøfter er avgjørende for å skape gode forhold for plantevekst, og ikke minst for å gi tilfredsstillende bæreevne for landbruksmaskiner.

Dimensjoneringen av grøftesystemer blir bestemt av lokale nedbørforhold, veksttype og jordart, både når det gjelder avstanden mellom grøftene og dimensjonene på sugegrøfter og bortledningssystemer.

Hydrologien i et landbruksområde endres når vannet drenerer gjennom grøfter og drensrør til nærmeste større vannforekomst. Dermed går det normalt mindre vann i grunnvanns-, markvanns- og overflateavrenning.

Klimaendringer og hydroteknikk

Klimaframskrivninger viser til en økning i forventet årsnedbør, samt hyppigere episoder med høy nedbørintensitet, noe som kan føre til behov for en reduksjon i grøfteavstand og større rørdimensjoner. Ved planlegging av grøftesystemer er det avgjørende å ha kunnskap om sammenhengen mellom jordart, nedbørforhold, grøfteavstand og behovet for et lavt grunnvannsnivå. Det er viktig å være klar over at dreneringssystemene bare fjerner det frie vannet i jorda etter nedbør, og at en trenger ytterligere opptørking i form av fordamping før jorda kan jordarbeides eller kjøres på med større landbruksmaskiner.

I et helhetlig nedbørfeltperspektiv bør det tas høyde for at økt drenering kan skape utfordringer nedstrøms. For hvert enkelt skifte vil bedre drenering bety at vannet ledes raskere bort, så for vassdraget som helhet kan dette bety større flomproblemer. Vurdering av andre typer tiltak kan derfor være nødvendig for å kompensere, som f.eks fordrøyningsbasseng oppstrøms. 

Grøfting og forurensing


Velfungerende grøftesystemer er viktige for forurensingssituasjonen i landbruksområder. Veldrenert jord har mindre overflateavrenning, noe som reduserer overflateerosjon på dyrka jord. Overflatekummer som tar ned overflatevann reduserer drågerosjon. Slik reduseres partikkel- og fosforforurensing. Tilførsel av nitrogen til vassdragene vil øke med mer intensiv drenering.

Det er viktig at bortledningssystemene er riktig dimensjonert og erosjonssikret for å hindre erosjon i flomsituasjoner.


Lønnsomhet ved grøfting

Et faktaark (2012) gir informasjon om lønnsomheten av grøfting (se lenke). Dette faktaarket oppsummerer dagens kunnskapsbasis når det gjelder avlingsgevinst og miljøforhold knyttet til grøftesystemer. 

KONTAKTPERSON
Hydrotekniske installasjoner regulerer og kontrollerer avrenning fra jordbruksarealer. 

Lønnsomhet ved grøfting (Faktaark)

2.53 MB pdf

Publikasjoner

Sammendrag

Regionale klimamodeller for Norge gir grunnlag for regionale oversikter over forventede endringer i temperatur, nedbør og vind. Endringer i nedbørforholdene vil kunne få stor betydning for dreneringen og de andre av landbrukets hydrotekniske systemer som lukkingsanlegg, kanaler og behovet for erosjonssikring. Dreneringssystem som er anlagt i perioden 1960–1990 er dimensjonert etter klimaforholdene som fantes da.

Sammendrag

(Forord) Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og Fylkesmennene i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Nord-Trøndelag. Dette er fylker med mye bakkeplanering, og fylkesmennene deltar derfor også med finansiering. Prosjektet startet med et idemøte med deltakere fra fylkesmenn, veiledningstjenesten, entreprenører og andre statlige etater med interesser innen bakkeplanering...