Vannmiljøtiltak

Denne delen av veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i landbruksområder, og er et supplement til Direktoratgruppas Veileder for miljøtiltak i vann. Veilederen skal bidra inn i arbeidet med å gjennomføre arbeidet med vannforskriften. Veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO.

Jordbrukslandskap 1
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON
Skuterud med traktoregg.JPG
En buffersone mellom åker og vannforekomst kan være et viktig tiltak for vannmiljøet.

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte regioner og produksjoner. Rapporten gir oversikt over kart, kalkulatorer og andre hjelpemidler som kan brukes for tiltaksplanlegging og forslag til videreutvikling. Se utvidet sammendrag.