God infiltrasjon, hindre jordpakking

Buffersone med traktor2
I et klima med økt nedbør kan faren for jordpakking øke. Jo tyngre utstyr desto større pakking... Foto: Anne-Grete B. Blankenberg.
Jordarbeiding under ugunstige forhold kan føre til jordpakking, som igjen kan gi redusert infiltrasjon av vann, økt overflateavrenning, økt erosjon og dårligere betingelser for plantevekst.  God agronomi er et nøkkelord her: Ved å sørge for at vannet kan infiltrere ned i jordlagene vil faren for overflateavrenning og erosjon minke. 
Terranimo er en modell (utviklet av Universitetet i Århus) som forutsier risikoen for jordpakking fra landbruksmaskiner. Nettstedet (se lenke under) inneholder veiledning på dansk og engelsk om hvordan modellen kan brukes, og har en egen utgave utviklet for norske forhold.
Terranimo_pic.png
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

Ønsket om forbedret effektivitet fører til bruk av stadig større og tyngre maskiner, og det gir økt risiko for jordpakking. Økende andel leiekjøring og lengre transportavstander gjør at de store, effektive maskinene ofte brukes under fuktige forhold når jorda ikke er laglig. Skadene på jordstrukturen som følge av dette kan redusere avlingene betydelig og ha negative miljøeffekter. Jordpakking er blant hovedårsakene til at avlingene har stagnert i mange av verdens største kornområder de seinere årene. Klimaforandringer i Norge vil trolig føre til fuktigere forhold og gir enda større fare for jordpakking. Det er derfor viktig å ivareta jordstrukturen i størst mulig grad, for å sikre vanninfiltrasjon og gode vekstbetingelser for kulturplantene gjennom sesongen.

Sammendrag

Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp til korndyrkere ved vurdering av jordarbeidingsmetoder, og for myndigheter ved beslutninger om jordarbeiding i regionale miljøprogram (RMP).