Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Agder

I Agder er 2,3 % av det totale arealet jordbruksareal. 94,4 % av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite for husdyr. Grovfôrbasert melk- og storfeproduksjon står for den vesentlige verdiskapningen, med tyngdepunkt på Lista i Farsund. I indre strøk er det sauehold som dominerer. 

KONTAKTPERSON
Farsund - ao12_ARdy_HSsa.jpg
Lista har store sammenhengende jordbruksarealer som minner om arealene på Jæren. Foto: NIBIO