Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Vestfold og Telemark

I Telemark benyttes 4,1 % av arealet til jordbruk. Totalt har Vestfold og Telemark rundt 712 000 dekar dyrka mark og beite. Omtrent halvparten av arealet benyttes til korn og rundt 40 % til grovfôr. Det dyrkes også betydelig med frukt, potet og grønnsaker i fylket.

KONTAKTPERSON
1993-_2004_Slaatteeng_i_Flatdal_Seljord_kommune_Telemark_o.jpg
Oppmerksomheten rundt jordbrukets kulturbetingede planteliv har gradvis økt siden 1990. Særlig framheves de vakre, og etter hvert svært så sjeldne artsrike blomster-engene. Som kulturminner representerer de en arealbruk med tusenårig tradisjon, i tillegg til at enkeltplantene også har lange brukstradisjoner. Å bevare artsrike slåtteenger er imidlertid en stor utfordring, da de er særlig sårbare for bruksendringer. Det eneste som kan bevare dem er tradisjonell slått. Slåtteengene på bildene ble i 1992-94 registrert som regionalt/nasjonalt verdifulle. I dag har tre av dem blitt markant fattigere på arter og har liten biologisk verdi. Her fra en slåtteeng i Flatdal, Seljord kommune i Telemark. 1993 og 2003. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO