Jordsmonnkartlagte kommuner i Oppland

I Oppland er 4,6 % av totalarealet i fylket jordbruksareal. Oppland har det tredje største jordbruksarealet i Norge. I de sørlige delene i fylket, dyrkes det mye korn. Det dyrkes også poteter og grønnsaker på rundt 18 000 dekar. Ellers er fylket preget av grasproduksjon og husdyrhold.

KONTAKTPERSON
IMG_0149.jpg