Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Vestland

I Hordaland er 3 % av det totale arealet i fylket jordbruksareal. Det meste av arealet benyttes til grovfôrproduksjon, men det er også en betydelig fruktproduksjon i Hordaland, spesielt i Hardanger. I Vestlandsfylkene ligger mange av jordbruksarealene spredt og jordstykkene er ofte små. Dette er viktige grunner til at mye jordbruksareal gror igjen.

KONTAKTPERSON
rambera_vik i sogn_elm.jpg
Fra Rambera seter mot dalbunnen i Vik i Sogn, Foto: Elling Mjaavatten, NIBIO