Jordsmonnkartlagte kommuner i Hedmark

Hedmark er fylket med nest størst jordbruksareal i Norge. Likevel er bare 4 % av fylkets totale areal jordbruksarealer. Også i Hedmark er grasproduksjon den største produksjonen, men Hedmark er i tillegg et av de viktigste kornfylkene våre. Hedmark har dessuten den største potetproduksjonen i landet i tillegg til betydelige grønnsaksarealer. Mange av kommunene i Hedmark er jordsmonnkartlagt.

KONTAKTPERSON
PA140132.JPG