Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har rundt 536 000 dekar jordbruksareal og er det fylket som har minst jordbruksareal i landet vårt. Det utgjør bare 0,7 % av det totale arealet i Troms og Finnmark. Det produseres grovfôr på nesten alt arealet. Troms og Finnmark er de fylkene i landet der størst del av jordbruksarealet går ut av produksjon.

KONTAKTPERSON
2000-2006_Vadsoe_by_Vadsoe_kommune_Finnmark.jpg
Selv om over 30 av jordbruksarealet i AR5 ikke er med i søknader om produksjonstilskudd, er det også arealer som tas i bruk igjen, som på dette bildet. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO