Jordsmonnkartlagte kommuner i Aust-Agder

Bare 1,7 % av det totale arealet i Aust-Agder er jordbruksareal, i alt 144 099 dekar. Mange av jordbruksarealene ligger spredt og det er mange små arealer. Gjennomsnittlig jordstykkestørrelse i Agder er bare en fjerdedel av gjennomsnittet i Østfold. Det meste av jordbruksarealet benyttes til grovfôrproduksjon.

KONTAKTPERSON
2008 sep 11_0024_elm.JPG