Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Viken

Viken fylke er det største jordbruksfylket i Norge med nesten 2,2 millioner dekar jordbruksareal eller 8,9 % av det totale arealet i fylket. Det utgjør over 20 % av Norges totale jordbruksareal. 2/3 av arealet benyttes til korndyrking. Viken er landets kornkammer. Fylkets store utstrekning, fra milde fjordstrøk til høyfjell, gjør at alle norske jordbruksproduksjoner finnes her.

KONTAKTPERSON
kilden-11.06.2018 Skjetten, klippet.png
Mye av jordbruksarealet i Viken ligger nær tettbygd strøk og nedbygging av jordbruksareal er en stor utfordring i mange områder. Illustrasjon: Kilden.nibio.no