Dekningskart for jordsmonnkartlegging

nytt dekningskart

Bildet viser dekningskartet for jordsmonnkartleggingen på fanen Jordsmonn på Kilden, https://kilden.nibio.no/, i to ulike målestokker. Til venstre vises «kommunenivået», til høyre vises «rutenettnivået».

Dekningskart for jordsmonnkart viser hvilke kommuner i Norge som er helt eller delvis kartlagt. For disse kommunene finnes det kart som gir stedfestet informasjon om ulike jordsmonnegenskaper som f.eks. dreneringsforhold, jordkvalitet, tørkeutsatthet og erosjonsrisiko.

Hvor i Norge er jordsmonnet kartlagt?

 

Har du behov for å finne kartfestet informasjon om jordsmonnet? Nytt dekningskart viser hvilke deler av Norge som er jordsmonnkartlagt.

 

For å få fram dekningskartet for jordsmonnkartlegginga, velg fanen Jordsmonn på Kilden, https://kilden.nibio.no. Dekningskartet for jordsmonnkartlegging vises på tre ulike måter, avhengig av målestokk:

  • I målestokk 1:640 000 og mindre vises landets kommuner i fire kategorier (se lengst til venstre i bildet): planlagt/pågående kartlegging i år, mer enn 50 % av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, 10 % - 50 % av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, ikke jordsmonnkartlagt eller mindre enn 10 % av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt.
  • I målestokk 1: 320 000 – 1: 80 000 og større vises rutenett (1km x 1km) for landets fulldyrka og overflatedyrka jord i tre ulike kategorier: Kartlagt (jordsmonnkartlegging er foretatt), Ikke kartlagt (jordsmonnkartlegging er ikke foretatt) og Fulldyrka/overflatedyrka jord >= 2 daa finnes ikke. Rød skravur ligger over disse kategoriene i kommuner der det planlagt eller pågående jordsmonnkartlegging i år.
  • I målestokk større enn 1:40 000 vises jordsmonnpolygonene fra kartlegginga og dekningskartet er ikke tilgjengelig. 

 

Jordsmonnet er en av våre viktigste ressurser. Jordsmonnet har mange funksjoner, som karbonlager og klimaregulator, som del av kretsløpet av næringsstoffer, som habitat og som voksemedium for planter, mm. Jordsmonnet er en ikke-fornybar ressurs innenfor «vår tid». For å opprettholde jordsmonnets funksjoner for framtida, kreves kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av jordsmonnet. NIBIO har det nasjonale ansvaret for jordsmonnkartlegging på fulldyrka og overflatedyrka jord. For jordsmonnkartlagte områder finnes temakart som publiseres på kartportalen Kilden, NIBIO. Temakartene er fritt tilgjengelige, både for innsyn og for nedlasting. Temakartene gir nyttig informasjon for arealplanlegging, agronomi og for informasjon om eventuelle miljøbelastninger innen jordbruket, som er knyttet til jordsmonnet.

 

KONTAKTPERSON