Metoder for jordkartlegging

ELM-20140910-110710
Felt-pc og jordbor er de viktigste hjelpemidlene til jordkartleggeren både i detaljert og forenklet jordkartlegging. Foto: Elling Mjaavatten, NIBIO

Det benyttes to ulike metodikker for heldekkende kartlegging: detaljert og forenklet. Detaljert kartlegging skjer på erosjonsutsatte områder. Forenklet kartlegging ble implementert i 2013 og har blitt videreutviklet i 2015. Forenklet kartlegging har et større krav til minsteareal før man kan skille ut enkeltjordtyper og bruker klassifikasjonssystemet direkte.

Detaljert kartlegging

I felt identifiseres ulike jordtyper ved hjelp av jordbor. Opphavsmateriale, tekstur (kornstørrelse), innhold av organisk materiale, jordas naturlige dreneringsgrad, jorddybde og jordsmonnutvikling blir vurdert. Dette er egenskaper som har stor betydning for jordas agronomiske egenskaper og for risiko for avrenning og erosjon. Minste tillatte figurstørrelse er 4 daa, og nyeste grenser fra Arealressurskart (AR5) brukes direkte.

 
De forskjellige jordtypene dokumenteres ved hjelp av profilbeskrivelser og prøvetaking. Avgrensingen av jordtyper tegnes direkte inn på digitale flybilder i felt, og baseres på en kombinasjon av borstikk ned til en meters dybde, flybildetolking og GPS.

I tillegg til jordtype deles arealene inn på bakgrunn av terrengegenskaper som har vesentlig betydning for den praktiske bruken av arealene, slik som helling og stein- og blokkinnhold.

Fra og med 2013 registreres ikke informasjon om helling under feltarbeidet. Hellingsinformasjon tilordnes ved bruk av en terrengmodell. For områder med tilrettelagte laserdata brukes DTM1x1 basert på laserdata. For de andre områdene brukes Kartverkets DTED 10x10m.

Basert på modeller avledes ny informasjon i form av en rekke temakart for ulike formål.
 

Forenklet kartlegging

Selve feltarbeidet foregår i hovedsak på samme måte som ved detaljert metodikk. Men, dette er en kartlegging med en grovere inndeling av jorda, der en for eksempel slår sammen enkelte hellingsklasser og ser bort i fra andre egenskaper ved terrenget. Minste tillatte figurstørrelse er 10 daa, og nyeste grenser fra Arealressurskart (AR5) brukes direkte.

Fra forenklet kartlegging får man de fleste karttema som fra detaljert, med unntak av erosjonsrisiko og dyrkingsklassekart. Framover vil man også kunne få dyrkingsklassekart for disse områdene.

Fra og med 2013 registreres ikke informasjon om helling under feltarbeidet. Hellingsinformasjon tilordnes ved bruk av en terrengmodell. For områder med tilrettelagte laserdata brukes DTM1x1 basert på laserdata. For de andre områdene brukes Kartverkets DTED 10x10m.
 

Utvalgskartlegging

Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater), hvor jordbruksarealet kartlegges på samme måte som detaljert jordsmonnkartlegging. Data fra utvalgskartleggingen gir ikke en fullstendig informasjon om jordsmonnforholdene i den aktuelle kommunen, men dataene kan brukes til å beregne estimert jordsmonnstatistikk på fylkes- eller regionnivå.

Tilgang til kart og data

Jordsmonnkart finnes for alle jordsmonnkartlagte arealer på kartportalen Kilden. Per nå er 5 300 km2 i Norge jordsmonnkartlagt.
KONTAKTPERSON
DSC_1788 Fra Stavanger.jpg
På Jæren er Stavanger, Randaberg og deler av Hå kommune kartlagt med forenklet metodikk. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO