WRB-grupper

WRB-grupper
Ikke alle områder har et så tydelig mønster i utbredelsen av jordtyper som Lesja kommune i Oppland. Jordtypene Regosol og Gleysol dominerer. https://kilden.nibio.no

WRB (World Reference Base for Soil Resources, 2006) er et internasjonalt referansesystem for jordsmonn. Formålet med dette referansesystemet er å danne et felles internasjonalt klassifikasjonssystem for jordsmonn som alle nasjonale klassifikasjonssystemer kan sammenlignes med. WRB fungerer derfor som et internasjonalt språk for jordsmonnklassifikasjon, hvor alle begrepene har en spesiell betydning som oppfattes likt over hele verden.

WRB deler jordsmonn inn i grupper 

WRB deler jordsmonn inn i grupper basert på ulik påvirkning av de faktorene som er viktige for dannelsen av jordsmonnet. Disse faktorene er opphavsmateriale, topografi, klima, levende organismer, jordsmonnets alder og menneskelig aktivitet. Hver WRB-gruppe er delt inn i enheter på bakgrunn av forskjellige egenskaper som er viktig for jordsmonnets funksjon, for eksempel til bruk som jordbruksjord.

 

NIBIO bruker WRB som basis for sitt jordmonn-klassifikasjonssystem. På Kilden finnes kartet WRB-grupper som forteller hvilken hovedgruppe jorda i en kartfigur tilhører. 

Flere detaljer om jordsmonnet

Kartlaget "WRB-grupper" viser altså den dominerende WRB-gruppen i hver kartfigur. Dersom man klikker i kartfiguren, kan man få mer informasjon. Et vindu vil dukker opp på skjermen med følgende tilleggsopplysninger om jorda i den valgte kartfiguren:

 
  • dominerende WRB-gruppe
  • WRB-enhet
  • fullstendig figursignatur
  • figurens areal i dekar
  • kartbladnummer i Økonomisk Kartverk
 
WRB-gruppenes karakteristikk og egenskaper. Kilkk på jordtypenavnet for å få mer informasjon. 
WRB-gruppe Karakteristikk Egenskaper
ungt jordsmonn dannet i materiale som er avsatt i strømmende vann (elver og bekker - kan være flomutsatt og periodevis ha høyt grunnvannsspeil.
- mangler jordstruktur og kan være utsatt for pakking
Cambisol ungt, selvdrenert jordsmonn med svakt utviklet jordstruktur - varierende agronomiske egenskaper
- varierende innhold av næringsstoffer
- ofte lavt innhold av organisk materiale
Phaeozem næringsrik jord med mørkt matjordlag - gode agronomiske egenskaper
- høyt innhold av næringsstoffer
- ofte høyt innhold av organisk materiale
- humusrik
Umbrisol næringsfattig jord med mørkt matjordlag - lavt innhold av næringsstoffer
- høyt innhold av organisk materiale
- stort kalkingsbehov
Histosol organisk jord med tykkelse på mer enn 40cm - stort behov for grøfting / profilering
Albeluvisol leirholdig jord hvor leirinnholdet øker med dybden - ofte høyt innhold av næringsstoffer
- ofte god jordstruktur men kan være utsatt for pakking
- våt i fuktige perioder grunnet tette undergrunnslag (grøftebehov)
Gleysol grunnvannspåvirket jord - stort grøftebehov
- kan ha organiske overflatelag
- ofte høyt innhold av næringsstoffer men har svak eller ingen jordstruktur
Stagnosol jordsmonn som er periodevis mettet av stagnert overflatevann -dårlig evne til å drenere bort overflatevann
- kan mangle jordstruktur og være utsatt for pakking
- varierende innhold av næringsstoffer og organisk materiale
Regosol selvdrenert jord uten jordsmonnutvikling (unntatt jord som består av dyp, sortert sand) - ofte lavt innhold av organisk materiale
- kan være grunn eller ha høyt innhold av grus og stein
- mangler jordstruktur
Arenosol yp, selvdrenert, sortert sand - lavt innhold av organisk materiale
- lavt innhold av næringsstoffer
- tørkeutsatt
- kan være utsatt for sandflukt
Podzol surt jordsmonn med rustrødt til svartfarget utfellingssjikt - lavt innhold av næringsstoffer
- stort kalkingsbehov
- god evne til å binde fosfor
Leptosol jord som er svært grunn eller har et svært høyt innhold av grus og stein - som oftest svært dårlige agronomiske egenskaper
Anthrosol jordsmonn som er dannet ved lang tids dyrking - gode agronomiske egenskaper
- matjordlaget er over 50 cm tykt
jord som er blitt utsatt for bakkeplanering eller graving / mennskelaget jordsmonn som består hovedsakelig av fyllmaterialer - planert jord har ofte lavt innhold av organisk materiale
- lite eller ingen jordstruktur
- varierende agronomiske egenskaper
- planert jord er ofte erosjonsutsatt

 

WRB-grupper og enheter

WRB-gruppe-kartet gir generell informasjon om hvordan jordsmonnet er utviklet og de viktigste egenskapene. Mange jordsmonnegenskaper er felles for flere grupper, men i de enkelte gruppene er det kun den egenskapen som er viktigst for bruken av jordsmonnet som beskrives i karakteristikken. WRB-enhetene er en videre inndeling av gruppene. Enhetene gir mer detaljert informasjon om jordsmonnets egenskaper.

En kartfigur kan bestå av flere jordtyper. Dersom disse tilhører forskjellige WRB-grupper, viser kartet kun den dominerende WRB-gruppen i hver kartfigur. Også andre grupper kan opptre som inklusjoner uten at dette går fram av kartfiguren. Inklusjoner er jordsmonn som er ulik det dominerende jordsmonnet i kartfiguren, men som dekker et areal som er for lite til å kunne utgjøre en egen kartfigur. Det må tas hensyn til slike mulige lokale variasjoner ved bruk av kartet.

Referanser

World Reference Base for Soil Resources 2006: World Soil Resources Reports 84, 88 s. FAO, ISRIC og ISSS, Roma.
.
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring WRB.PNG
Tegnforklaring for WRB-gruppe kartet. Gruppene som vises på Kilden er iflg. WRB 2007.
Podzol profil.jpg
Profil av Podzol med tydelig utvaskingssjikt og utfellingssjikt. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Publikasjoner

Sammendrag

Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. Jordsmonn som tilhører samme gruppe eller enhet, vil derfor ha en rekke felles egenskaper. Klassifi kasjonen av jordsmonnet på dyrka mark i Vestfold er basert på World Reference Base for Soil Resources (WRB). Det er en tydelig sammenheng mellom klassifi kasjon, geologisk opphavsmateriale og terrengforhold. Dette har gitt grunnlag for å dele fylket inn i 4 jordsmonnregioner med hver sin unike fordeling av jordsmonn. 3/4 av jordbruksarealet utgjøres av WRB-gruppene Albeluvisols, Stagnosols og Cambisols, mens den siste fjerdedelen utgjøres av hele 9 andre grupper. Utbredelsen av de ulike WRB-gruppene framgår av oversiktskart i målestokk 1:400 000, samt regionvise kart i målestokk 1:50 000.

Sammendrag

Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, klima og topografi. Selv om over 80% av jordbruksarealet brukes til korn og oljevekster, står områdene på Raet for en svært viktig produksjon av poteter og grønnsaker. Ved jordsmonnklassifikasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på likheter og slektskap. Jordsmonn som tilhører samme gruppe eller enhet, vil derfor ha en rekke felles egenskaper. Klassifikasjonen av jordsmonnet på dyrka mark i Østfold er basert på World Reference Base for Soil Resources (WRB). Det er en tydelig sammenheng mellom klassifikasjon, geologisk opphavsmateriale og terrengforhold. Dette har gitt grunnlag for å dele fylket inn i 9 jordsmonnregioner med hver sin unike fordeling av jordsmonn. På fylkesbasis utgjør WRB-gruppene Albeluvisols, Stagnosols og Gleysols tre fjerdedeler av jordbruksarealet. I tillegg utgjør planerte arealer vel 11%. Men ser en på de enkelte jordsmonnregionene, er det store avvik fra dette generelle bildet. I region 2, Raet og Jeløya, representerer disse tre WRB-gruppene litt over fjerdedelen av jordbruksarealet, mens WRB-gruppene Arenosols og Cambisols utgjør 50%. Den store andelen med Stagnosols, Gleysols og Albeluvisols viser at en svært stor del av jordbruksarealet i fylket har behov for grøfting. Men det er store regionale forskjeller. Mens bare 4% av jordbruksarealet i region 4 (leirjordsområdene i indre deler av Østfold) er selvdrenert, består hele 71% av jordbruksarealet i region 2 (Raet og Jeløya) av selvdrenert jordsmonn.