Teksturgrupper i plogsjiktet

Tekstur Fredrikstad
I dette området i Fredrikstad kommune finner vi jord med ulik tekstur innenfor et ganske lite område. Tekstur er det samme som kornstørrelsefordeling. 
https://kilden.nibio.no

I kartlaget 'Tekstur i plogsjiktet' vises den dominerende teksturgruppen i plogsjiktet for hver kartfigur. Teksturen er et uttrykk for kornstørrelsesfordelingen i jorda, og bedømmes i felt. Kart over tekstur finnes ikke for områder som er kartlagt med forenklet metodikk. 

Teksturen i plogsjiktet deles inn i 10 klasser som vist i tabellen under. Dersom innholdet av organisk karbon er over 20%, brukes betegnelsen "organisk jord". Områder som har blitt kartlagt med forenklet metode, har ikke fått registrert teksturen i kartet på Kilden.nibio.no. Det arbeides med å få inn teksturinformasjon også for disse områdene. 

I kartløsningen, Kilden, slås flere av teksturklassene sammen til aggregerte klasser. Kartet viser fem aggregerte teksturklasser: sand, siltig sand, lettleirer, mellom- og stive leirer og organisk jord. Tabellen under viser hvilke av de ti hovedklassene som er slått sammen til en aggregert klasse. Dersom man ønsker å finne den opprinnelige teksturklassen til en kartfigur, kan man klikke i kartfiguren. I infoboksen som da kommer fram, står den aktuelle teksturklassen beskrevet. 

Teksturklasser og aggregerte klasser
Kode Teksturklasse Aggregert klasse
0 Grusholdig mellomsand, grusholdig grovsand, grusrik mellomsand, grusrik grovsand, grusrik siltig mellomsand, grusrik siltig grovsand og grus Sand
1 Mellomsand og grovsand Sand
2 Finsand Sand
3 Siltig mellomsand, siltig grovsand, grusholdig siltig finsand, grusholdig siltig mellomsand og grusholdig siltig grovsand Siltig sand
4 Siltig finsand Siltig sand
5 Silt og sandig silt Silt og sandig silt
6 Siltig lettleire Lettleirer
7 Lettleire, sandig lettleire, grusholdig siltig lettleire, grusholdig lettleire og grusholdig sandig lettleire Lettleirer
8 Siltig mellomleire, mellomleire og sandig mellomleire Mellomleirer og stive leirer
9 Stiv leire og svært stiv leire Mellomleirer og stive leirer
T Organisk jord Organsik jord

Bruksområde 

Tekstur har stor betydning for jordas agronomiske egenskaper, men også for risiko for erosjon og utvasking av næringsstoffer og plantevernmidler. For eksempel har sandjord generelt lavere innhold av næringsstoff enn leirjord, den er mer følsom for uttørking og mindre utsatt for jordpakking. Mer informasjon blir gitt under tema vannlagringsevne, jordarbeiding og dyrkningsklassekart.
 

Begrensninger 

I kartet vises kun teksturen i plogsjiktet. Teksturen i jorda under kan være forskjellig fra plogsjiktet. Innen en kartfigur kan det dessuten forekomme jordtyper med forskjellig tekstur i plogsjiktet. I slike tilfeller er det teksturen til den dominerende jordtypen som vises. Lokalt kan derfor teksturen avvike fra det som framgår av kartet.
 

Definisjoner på teksturklassene

Mineraljordpartiklene deles inn etter kornstørrelse som vist under. 
Kornstørrelsegrupper
Betegnelse Kornstørrelse
Grus 60 - 2 mm
Sand Grov 2 - 0.6 mm
Sand Middels 0.6 - 0.2 mm
Sand Fin 0.2 - 0.06 mm
Silt Grov 0.06 - 0.02 mm
Silt Middels 0.02 - 0.006 mm
Silt Fin 0.006 - 0.002 mm
Leir < 0.002 mm
Den prosentvise sammensetningen av sand, silt og leire er grunnlaget for inndeling i teksturklasser. I tillegg angis grusinnholdet med betegnelser som vist lengre nede på denne sida.
 
Sand - Minst 85 % sand og mindre enn 10 % leir. Sand deles opp i tre undergrupper:

Grovsand - Minst 1/3 av sandfraksjonen er grov sand.
Mellomsand - Mindre enn 1/3 av sandfraksjonen er grov sand, og mindre enn 2/3 av sandfraksjonen er fin sand.
Finsand - Minst 2/3 av sandfraksjonen er fin sand.
 
Siltig sand - Mindre enn 10 % leir, mer enn 40 % og opp til 85% sand og mindre enn 50 % silt. 
 
Siltig grovsand - Minst 1/3 av sandfraksjonen er grov sand.
Siltig mellomsand - Mindre enn 1/3 av sandfraksjonen er grov sand, og mindre enn 2/3 av sandfraksjonen er fin sand.
Siltig finsand - Minst 2/3 av sandfraksjonen er fin sand.
 
Sandig silt - Fra 50 % til 80 % silt, mer enn 8 % og mindre enn 50 % sand, og mindre enn 12 % leir.

Silt - Minst 80 % silt og mindre enn 12 % leir.

Sandig lettleire - Fra 10 % til 25 % leir, mindre enn 25 % silt, mer enn 50 % og opp til 90 % sand.

Lettleire - Fra 10 % til 25 % leir, og fra 25 % til 50 % silt.

Siltig lettleire - Fra 12 % til 25 % leir, og fra 50 % og til og med 88 % silt.

Sandig mellomleire - Fra 25 % til 40 % leir, mindre enn 25 % silt, mer enn 35 % og opp til 75 % sand.

Mellomleire - Fra 25 % til 40 % leir, og fra 25 % til 50 % silt.

Siltig mellomleire - Fra 25 % til og med 50 % leir og fra 50 % til og med 75 % silt.

Stiv leire - Fra 40 % til 60 % leir, og inntil 50 % silt.

Svært stiv leire - 60% eller mer leir.
 

Grusinnhold

Grus omfatter fraksjonen fra 2 til 60 mm. Grusinnholdet beregnes i volumprosent og angis med følgende betegnelser:
 
Mengde grus
Betegnelse Grusinnhold (volumprosent)
Ingen tilleggsbetegnelse < 20 %
Grusholdig 20 - 50 %
Grusrik 50 - 90 %
Grus  > 90 %
 
Eksempel: Grusholdig lettleire brukes når grusinnholdet i volumprosent av hele massen er mellom 20 og 50 %. Av de resterende 80 til 50 % (kornstørrelse <2mm) skal det være 10 til 25 % leir og fra 25 til 50% silt.
Teksturtrekant.jpg
Framstilling av teksturklassene i trekantdiagram (etter Sveistrup og Njøs, 1984).
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring tekstur.PNG
Leirjord.sif075.jpg
Leirholdig jord er vanlig der jorda er avsatt under marin grense. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO