Potensiell tørkeutsatthet

Tørkeutsatthet Kilden
Kartutsnitt fra Larvik som viser tørkeutsatt jord. Denne jorda er godt egnet til tidligproduksjoner og grønnsaker dersom det er mulig å vanne. https://kilden.nibio.no

Kartet viser potensiell tørkeutsatthet med utgangspunkt i jordsmonnets egenskaper. Det er ikke tatt hensyn til klima og terrengforhold.

Jordas egenskaper og tørkeutsatthet

Tørkeutsatthet kan i denne sammenhengen relateres til jordas egenskap til å lagre plantetilgjengelig vann. Denne egenskapen er avhengig av jordas sammensetning (innhold av organisk materiale og fordelingen mellom kornstørrelsene leir, silt, sand og grovere fragmenter), jordstrukturen og størrelsen av jordvolumet røttene kan hente vann i. 
 
Sand har lavest vannlagringsevne og i tillegg dårlig evne til å holde på vannet. Høyt sandinnhold kan derfor være årsak til tørkeutsatthet. Silt og organisk materiale har høyere vannlagringsevne enn sand og har i tillegg bedre evne til å holde på vannet. Høyt innhold av silt eller organisk materiale fører med seg gode lagringsforhold for plantetilgjengelig vann og gir en relativt tørkesterk jord.
 
Leir har den største vannlagringsevnen, men det meste av vannet holdes så hardt at det ikke er tilgjengelig for plantene. Høyt leirinnhold kan derfor også føre til tørkeutsatthet.
 

Beskrivelse av klassene

Svært tørkeutsatt
Denne klassen inneholder areal som helt eller delvis består av jordsmonn som er svært tørkeutsatt og som krever vanning i de fleste vekstsesonger avhengig av hvilke vekster som dyrkes. Jorda har vanligvis relativt lavt innhold av organisk materiale og er dominert av sand eller grovere fragmenter. Tørkeutsattheten kan også skyldes svært liten jorddybde over fast fjell.
 
Noe tørkeutsatt
Areal som helt eller delvis består av jordsmonn som er noe tørkeutsatt og som krever vanning for spesielt utsatte vekster. Jorda består ofte av humusfattig eller humusholdig siltig sand, eller humusrik sand.
 
Sjelden tørkeutsatt
Areal som består av jordsmonn som sjelden er tørkeutsatt og som ikke krever vanning i normale vekstsesonger. Selvdrenert jord som enten har høyt siltinnhold eller er humusrik, er vanlig i denne klassen.
 
Tørkesterk
Dette arealet består av jordsmonn som er tørkesterkt. Klassen inneholder jordsmonn med organisk jord i overflaten, samt jord med kombinasjoner av høyt siltinnhold, høyt organisk innhold og grøftebehov.
 

Nøyaktighet i kartet

Den relative forskjellen mellom klassene gjelder for hele landet (klasse 1 er mer tørkeutsatt enn klasse 2, osv). Ved bruk av kartet må også de lokale klima og terrengforhold tas med i betraktningen. Under ensartede jordforhold gjelder klasseverdien for mer enn 75 prosent av kartfigurens areal.
NB! Ved store vekslinger i jordforholdene kan en kartfigur inneholde flere jordtyper med forskjellig tørkeutsatthet. I slike tilfeller vil den mest tørkeutsatte jordtypen veie tyngst slik at klasseverdien vil gjelde kun for deler av kartfiguren.
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring Potensiell tørkeutsatthet.PNG
Tidlig m plast.JPG
Jord som benyttes til tidligproduksjon av grønnsaker er ofte tørkeutsatt. Fordelen er at denne jorda tørker fort opp om våren. Med vanningsanlegg er slik jord svært verdifull for tidligprodusenter. Foto: NIBIO