Planering

Planering Lørenskog
Kartutsnitt over planerte områder i Lørenskog kommune. https://kilden.nibio.no

Klassifisering av arealene, og bruksområder og begrensninger for kartet, er nærmere beskrevet i denne artikkelen. Kartlaget finnes ikke for områder som er kartlagt med forenklet metodikk.

Klassene i kartet er beskrevet i venstremargen  

For klassen "uplanert" er ingen planering eller påfylling av masser registrert. I klassen "delvis planert eller påfylt" er mindre deler av figuren planert/påfylt. I klassen "noe planert eller påfylt" er store deler planert/påfylt, mens klassen "planert eller påfylt" består av bare eller nesten bare planerte eller påfylte masser.

 

Bruksområde  for kart over planerte områder

Kartlaget gir en oversikt over hvor planerte eller påfylte arealer finnes og graderer hvor omfattende disse endringer er. Dette er opplysninger som kan være av interesse både innen arealplanlegging og rådgiving i landbruket. Kartet gir også viktig informasjon som kan benyttes i forkant av eventuelle arkeologiske undersøkelser.

 

Begrensninger 

Feilregistrerte arealer av planert eller påfylt jord kan forekomme.
Planert jord SIF.jpg
Dårlig spiring i kornåker på planert jord. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring planering.PNG
Tegnforklaring for kartet "Planering".