Erosjonsrisiko

Skaun erosjonsrisiko
Kartet erosjonsrisiko benyttes som grunnlag for beregning av tilskudd til endret jordarbeiding i RMP. Kartet viser risikoen for overflateerosjon ved høstpløying. https://kilden.nibio.no

Erosjonsrisiko framstiller gjennomsnittlig jordtap ved høstpløying og har fire klasser. Faktorer som jordsmonnets tekstur, innhold av organisk materiale, struktur, naturlig dreneringsgrad og jordfigurens midlere helning har betydning for erosjonsrisikoen. Bakkeplanerte arealer gis høyere risiko enn uplanerte arealer.

Erosjonsrisiko framstilles i følgende klasser:

 

Svært stor erosjonsrisiko

Stor erosjonsrisiko

Middels erosjonsrisiko

Liten erosjonsrisiko


Standardverdier for erosjon og avrenning fra jordbruksareal blir beregnet ved hjelp av en modell der jordsmonn- og terrengdata kombineres med klimadata. NIBIO benytter en modifisert utgave av den universelle jordtapslikningen (USLE).
 
USLE er en empirisk modell basert på omfattende undersøkelser i USA (Wischmeier og Smith 1978). Den modifiserte modellen NIBIO benytter, er kalibrert til norske forhold basert på resultater fra norske erosjonsforsøk (Hole og Lundekvam 1988).
2_Erosjon_Hege.jpg
Erosjons ved høstpløying, Drammen kommune. Foto: Hege Ulfeng,NIBIO
Faktorer som har betydning for erosjonsrisikoen er nedbørsmengde og -intensitet, jordas eroderbarhet, hellingslengde og -grad, vegetasjonsdekke, teledannelse/snødekke og eventuelle erosjonskontrolltiltak. Ikke alle faktorer er tatt hensyn til i modellen. Nedbørsfaktoren beregnes indirekte fra norske erosjonsforsøk og representerer et gjennomsnitt for flere år.
 
Jordas eroderbarhet blir beregnet fra parametrene organisk innhold, kornstørrelsesfordeling, struktur og permeabilitet. Hellingsgraden er målt i felt for alle jordsmonnkartlagte arealer. Hellingslengden er ikke målt, og NIBIO bruker her 100 meter som grunnlag for erosjonsberegningene.
 

USLE modellen er kalibrert ut fra jordtapsmålinger i Østlandsområdet (tidligere Akershus og Østfold) og er ikke tilpassa andre nedbørsregimer. Modellen erstattes av PESERA modellen i 2021.

KONTAKTPERSON
Klasser erosjonsrisiko.PNG