Dyrkingsklassekart

Egnethet for korndyrking Jessheim og omegn
NIBIO har ved hjelp av modeller beregnet egnethet for gras, korn og potetdyrking i hele Norge. Kartene er bare veiledende og lokale variasjoner i klima og vekstforhold er ikke hensyntatt. https://kilden.nibio.no

Skog og landskap utviklet rutiner som beregner dyrkingsklasser for vekstene gras, korn og potet etter metoder beskrevet av Njøs (1979). Potensialet for både vanningsbasert og nedbørsbasert dyrking beregnes. Disse kartene finnes foreløpig ikke for områder som er klartlagt med forenklet metodikk. 

Bakgrunn for dyrkingsklassekart

Kartlaget "Jordressurser" klassifiserer arealene kun ut fra jord- og terrengdataene (uten klima). Ved hjelp av "Modell for dyrkingsklassifisering av gras, korn og potet" hentes jord- og terrenginformasjon fra jordsmonndatabasen ved NIBIO. Disse kombineres med data fra en klimamodell utarbeidet av Skjelvåg (1987).

Fra jordsmonndatabasen hentes egenskaper som jordtypenes klassifikasjon, dreneringsgrad, dybde til fjell, sjikttyper og -tykkelse, kornstørrelse, grusinnhold og innhold av organisk materiale. For beregning av jordas lagringsevne for plantetilgjengelig vann benyttes funksjoner etter Riley (1996). I tillegg benyttes egenskaper som kartfigurenes helling, stein- og blokkinnhold og frekvens av fjellblotninger. Klimamodellen er temperaturbasert og tar hensyn til arealenes høyde over havet, avstand fra kysten og breddegrad.

På alle nivå i modellen gjøres en egnethetsvurdering i forhold til hvor stor begrensning egenskapen representerer for den aktuelle veksten. For potet er vurderingene gjort i samarbeid med Rolf Enge og Tore Bjor ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap.

Følgende klasser benyttes for alle dyrkingsklassekartene:

Egnethetsklasser for korn, potet og gras
Klasse Registrerte begrensninger
Svært godt egnet Ingen
Godt egnet Små
Egnet Moderate
Dårlig egnet Store
Uegnet Svært store
Ikke klassifisertEgnethetsklassen settes ut fra den sterkeste begrensningen ved jorda, klimaet eller terrenget i kartfiguren. I klasse 3 til 5 er det mulig å få se den viktigste årsaken til nedklassifiseringen ved å klikke på den aktuelle kartfiguren. Følgende begrensninger er tatt med i beregningene av dyrkingsklasser: klima, høyt innhold av grus, stein eller blokk, tørkeutsatt, andre begrensinger ved jordsmonnet, hellingsforhold, organisk jord med dårlig bæreevne, fjell i dagen eller grunt til fjell.
 

Bruksområde

Dyrkingsklassekarta brukes innen arealplanlegging og arealforvaltning, til verdsetting av jordbruksareal og rådgivning i landbruket.
 

Begrensninger

Modellen benytter kun klimasoner basert på temperatur.
NB! Nedbørsregimet for det sentrale østlandsområdet legges 
til grunn for vurdering av tørkeutsatthet. For områder med andre nedbørsforhold må det gjøres tilleggsvurderinger for nedbørsbasert dyrking. Klassifiseringen gir et generelt bilde for vekstene gras, korn og potet. Sortsavvik må derfor påregnes.
 
For Oppdal kommune finnes det egne kart for egnethet for Mandelpotetdyrking. 

Referanser

Njøs, A. 1979: Vurdering av mineraljord til dyrking. Forslag til klassifikasjon. Jord og Myr 3 (1), 1-19.
Riley, H. 1996: Estimation of physical properties of cultivated soils in southeast Norway from readily available soil information. Norwegian Journal of Agriculture Sciencees. Supplement No.25, 1-51.
Skjelvåg, A. O. 1987: Temperaturkart laga ved minste kvadrat-interpolasjon. Norsk landbruksforskning 1, 37-45.
ef-20150911-120225 Erling Fløistad Ski klipp.jpg
Kornåker i Ski kommune. I Ski er det store områder som er godt egnet for korndyrking. Foto: Erling Fløistad, NIBIO
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring Egnethet korndyrking.PNG
Tegnforklaring for kartet "Korndyrking".
Tengforklaring Egnethet for potetdyrking.PNG
Tegnforklaring for kartet "Potetdyrking".
Tegnforklaring Egnethet for grasdyrking.PNG
Tegnforklaring for kartet "Grasdyrking".