Driftstekniske begrensninger

Driftstekniske begrensninger Trondheim
Kartet "Driftstekniske begrensninger" fokuserer på egenskaper som kan gi problemer for mekanisk drift av jorda; f.eks. ved jordarbeiding, grasslått og ugrasbekjempelse. https://kilden.nibio.no

Kartet "Driftstekniske begrensninger" viser utbredelsen av fire klasser basert på jordsmonnegenskaper i kombinasjon med terrengegenskapene helling, mengde stein og blokk på overflata og frekvens av fjellblotninger.

Det er forutsatt at areal med grøftebehov har fungerende dreneringssystemer og at det er tilgjengelig vanning for tørkeutsatte areal.
 
Klasseinndeling bygger på klassene i jordressurskartet. På bakgrunn av forutsetningen over er jordressursklasse 1 og 2 slått sammen. Eventuelle nedgraderinger er gjort på bakgrunn av begrensende terrengfaktorer.
 

Beskrivelse av klassene 

Ingen begrensninger og flatt
Relativt flate jordbruksareal uten driftstekniske begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor hellingsgraden er mindre enn seks prosent. 

Ingen begrensninger og hellende
Hellende jordbruksarealer uten driftstekniske begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor dominerende hellingsgrad er mellom seks og tjue prosent. 

Moderate begrensninger
Jordbruksareal med moderate driftstekniske begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 3, eller areal i jordressursklasse 1 eller 2 hvor terrengfaktorene er begrensende. 

Store begrensninger
Jordbruksareal med store driftstekniske begrensninger. Klassen inneholder areal i jordressursklasse 4, eller areal i jordressursklasse 1, 2 eller 3 hvor terrengfaktorene er svært begrensende.


Nøyaktighet i kartet 

I områder med ensartede jordforhold vil klassen gjelde for mer enn 75 prosent av kartfigurens areal.
NB! Ved store vekslinger i jordforholdene kan en kartfigur inneholder flere jordtyper. I slike tilfeller vil jordtypen med den største begrensningen gå foran i klassifiseringen av figuren. Dette gjelder også når jordtypen med størst begrensning dekker det minste arealet i figuren. 
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring Driftstekn. begr..PNG