Dreneringsforhold

Dreneringsforhold
Kart over dreneringsforholdene i Ørland kommune. Kartet viser om jorda har behov for drenering fra naturens side, og sier ikke noe om dagens grøftetilstand.  https://kilden.nibio.no

Kartet viser dreneringsforhold ut fra jordsmonnets dreneringsegenskaper og kartfigurens gjennomsnittlige helling. 

Jordas naturlige dreneringforhold

Dreneringsegenskapene er avhengig av jordas mekaniske sammensetning (mengde sand, silt og leir samt grove partikler), mengde og opptreden av vannførende sprekker og porer og tilstedeværelse av tette lag eller skarpe lagskiller som bremser eller hindrer vanntransporten nedover i jorda.
 
Dårlige dreneringsegenskaper kan føre til perioder med vannmetning hvis jorda ikke har god nok kunstig drenering. Langvarig vannmetning kan medføre ugunstige kjemiske forhold som påvirker plantevekst og annen biologisk aktivitet, og forringelse av jordas fysiske egenskaper gjennom pakking og andre kjøreskader.

Kartfigurer som helt eller delvis inneholder jordsmonn med aktuelle eller potensielle dreneringsproblemer blir her delt inn i tre klasser etter gjennomsnittlig helling. Den fjerde klassen består av jordsmonn som er selvdrenert.
 

Flate områder med dreneringsproblemer er mer utsatt for vannmetningsrelaterte skader enn hellende områder. Store vannmengder i form av nedbør, snøsmelting eller flom kan føre til lengre perioder med overflatevann. I tillegg til vannmetning fra overflatevann kan høyt grunnvannsnivå også være et problem på sletter og i forsenkninger. 

Dårlige dreneringsegenskaper og helling er en kombinasjon som kan føre til overflateavrenning og større grad av erosjon enn tilsvarende områder med selvdrenert jordsmonn. I bratte hellinger kan vannmetning grunnet sigevann føre til problemer, blant annet i form av redusert bæreevne.

Kartet viser dreneringsforhold uavhengig av grøftetilstanden. Et fungerende grøftesystem vil kunne tømme de største porene for vann slik at luft kan trenge ned i jorda.

Beskrivelse av klassene: 

Grøftebehov og flatt
Areal med mindre enn seks prosent helling som helt eller delvis består av jordsmonn med grøftebehov. Uten effektiv drenering kan det i perioder være fare for dannelse av overflatevann.
 
Grøftebehov og hellende
Areal med seks til tjue prosent helling som helt eller delvis består av jordsmonn med grøftebehov. Dårlige dreneringsegenskaper kan føre til økt avrenning og fare for erosjon.
 
Dreneringsproblemer og bratt
Areal med mer enn tjue prosent helling som helt eller delvis består av jordsmonn som bærer preg av perioder med vannmetning innen 50 cm dybde
 
Selvdrenert
Areal, uansett helling, som består av selvdrenert jordsmonn.
Nøyaktighet i kartet

Under ensartede jordforhold gjelder klasseverdien for mer enn 75 prosent av kartfigurens areal.
NB! Ved store vekslinger i jordforholdene kan en kartfigur inneholde jordtyper med forskjellige dreneringsegenskaper. Jordtyper med grøftebehov vil da veie tyngre enn selvdrenerte jordtyper slik at klasseverdien vil gjelde kun for deler av kartfiguren.
KONTAKTPERSON
Dreneringsforhold tegnforklaring.PNG
Tegnforklaring for kartet "Dreneringsforhold". Grøftebehov betyr at arealet er avhengig av grøfting for å kunne gi normale avlinger. Klassene sier ikke noe om grøftetilstanden, bare om de naturgitte dreneringsforholdene.
Overflatevann.Ørlandet.20130423_hio.png
Overflatevann på jorde i Ørland kommune. Foto: Hilde Olsen, NIBIO