Begrensende egenskaper

kilden-17.07.2017
Kartet "Begrensende egenskaper" fra Hamarområdet. Her er det mye jord uten begrensninger. Den vanligste begrensningen er grøftebehov. Kartet viser også et areal med liten jorddybde, arealer med organiske lag og et areal med høyt sandinnhold.  https://kilden.nibio.no

Kartet «Begrensende egenskaper» henger sammen med kartet «Jordressursklasser» og viser hvilke begrensende jordegenskaper som er årsak til at kartfigurene har kommet i de respektive jordressursklassene.

Fargene på kartet angir den jordegenskapen som er mest begrensende for generell jordbruksproduksjon. Ved å klikke på en kartfigur, vil informasjon om alle begrensende jordegenskaper som gjelder for kartfiguren vises i et eget vindu.

De forskjellige begrensende egenskapene er:

 Grøftebehov: Jorda har dårlige dreneringsegenskaper og har behov for et fungerende grøftesystem for å lede bort overflødig vann. Kartet «Årsak til dårlig drenering» viser mulige årsaker til dreneringsproblemene. 

Flomutsatthet og dreneringsproblemer: Jorda har dårlige dreneringsegenskaper, og er i tillegg flomutsatt hvis det ikke er utført flomsikringstiltak. 

Høyt leirinnhold: Jorda er dominert av stiv leire ned til minimum 50 cm dybde. Det begrenser vekstvalget og kan påvirke jordarbeidingspraksis og dreneringsforhold.
 
Høyt sandinnhold: Jorda er dominert av sand ned til minimum 50 cm dybde. Det gir jorda liten evne til å lagre vann og næringsstoffer. Dette kan føre til tørkeutsatthet, liten effektiv jorddybde og fare for utlekking av næringsstoffer og andre kjemikalier.
 
Høyt innhold av grovt materiale: Grus og stein utgjør mer enn 40 prosent av jordvolumet ned til minimum 50 cm. Det kan begrense vekstvalg og påvirke jordbrukspraksisen.
 
Organiske lag: Jorda har et minst 20 cm tykt organisk lag i overflata eller innen 50 cm dybde. Det begrenser vekstvalget og gir dårlige dreneringsforhold og sen opptørking om våren.
 
Høyt karbonatinnhold: Jorda inneholder store mengder med kalk, enten i form av forvitret kalkstein eller fra skjellfragmenter. Det gir en høy pH som kan begrense vekstvalg og føre til mangel på enkelte mikronæringsstoffer.
 
Ugjennomtrengelige lag: Jorda har lag innen 50 cm dybde som røtter, og noen ganger også vannet, ikke kan trenge igjennom. Det gir liten effektiv jorddybde og kan påvirke dreneringsegenskapene.
 
Liten dybde til fast fjell: Jorda har fast fjell innen 100 cm dybde. Begrensningen er større jo grunnere jorda er. For enkelte jordbruksvekster er fast fjell mellom 50 og 100 cm dybde ingen begrensning, og oppsprukket fjell er mindre begrensende enn fast fjell.
 
Planering eller fylling: Jord som er forstyrret eller dannet gjennom graving, bulldosering og flytting av jordmasser.
 
Ingen eller små begrensninger: Jorda har egenskaper som kan forbedres gjennom vanlig agronomisk praksis. Dette kan være lav pH, lavt innhold av organisk materiale, lavt innhold av næringsstoffer etc.
 

Nøyaktighet i kartet

I områder med ensartede jordforhold vil klasseverdien gjelde for mer enn 75 prosent av kartfigurens areal.
NB! Ved store vekslinger i jordforholdene kan en kartfigur inneholde flere jordtyper. I slike tilfeller vil jordtypen med den mest begrensende egenskapen gå foran i klassifiseringen av figuren. Dette gjelder også i de tilfellene der jordtypen med størst begrensning dekker mindre enn halvparten av arealet. 
KONTAKTPERSON
Begrensende egenskaper tegnforklaring.PNG
Tegnforklaring for kartet "Begrensende egenskaper". Klassene viser den viktigste begrensningen ved jorda på kartfiguren.
LVi3_ODG202_Ringebu.jpg
Jordprofil med høyt innhold av grus og stein. Foto: Ragnhild Sperstad, NIBIO