Avsetningstyper

Avsetningstyper Sør-Fron
I Sør-Fron er mye av jorda utviklet i morenemasser, men det finnes også flere andre avsetningstyper som skredmateriale, breelv- eller elveavsetninger, forvitringsmateriale og torv. https://kilden.nibio.no

Kartlaget «Avsetningstyper» viser hvilken jordart jordsmonnet er utviklet i. Jordartene deles inn etter måten de er dannet på og miljøet de er dannet i. Kartet finnes ikke for områder som er kartlagt etter forenklet metodikk. 

Jordsmonn og avsetningstyper

For eksempel er breelv- og elveavsetninger avsatt av rennende vann, strandavsetninger er resultat av bølge og strømaktivitet i strandsonen og hav- og fjordavsetninger er materiale bunnfelt i tilnærmet stillestående saltvann. Temakartet viser avsetningstypen som ligger på 0,5 meters dybde.  

 

På grunn av istidene har vi et relativt ungt jordsmonn i Norge og de norske jordtypene er derfor sterkt preget av avsetningstypen de er utviklet i. Avsetningstypen inngår derfor i NIBIO sitt jordseriesystem og er en viktig forklaringsvariabel for fordelingen av jordtyper i Norge. Avsetningene deles inn etter måten de er dannet på og miljøet de er dannet i. Dette er en genetisk inndeling som avspeiler de geologiske prosesser som var involvert før jordsmonnutviklingen startet eller i noen tilfeller mens jordsmonnutviklingen har pågått.

 

Temakartet viser avsetningstypen som ligger på 0,5 meters dybde. Er det registrert flere avsetningstyper i figuren, får man informasjon om dette ved å klikke i kartfiguren. Her angis også jorddybde, lagdeling, type menneskepåvirket materiale og om overflatesjiktet er organisk eller mineraljord. Tekstur og innhold av organisk materiale i overflata vises på egne temakart.

ELM-20120909-120023 Bre - morene.jpg
Mye av jorda i Norge er dannet i morenemateriale. Flatbreen i Sogndal. Foto: Elling Mjaavatten, NIBIO
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring avsetningstyper.PNG
Tegnforklaring til kartet "Avsetningstyper".