Periodisk ajourhold

Det periodiske ajourholdet blir utført med utgangspunkt i målestokkriktige flybilder (ortofoto) og skal sikre et homogent nasjonalt datasett.

Ved hjelp av ortofoto fanges det opp arealendringer samt eventuelle unøyaktigheter i det kontinuerlige ajourholdet. I tillegg harmoniseres AR5 med andre oppdaterte datasett, som veg og vann.

Periodisk ajourhold av AR5 avtales i kartsamarbeidet Geovekst. AR5 må inn i geodataplanen som en del av de ordinære Geovekst-prosjektene. Dette betyr ikke at kommunene skal gjennom en ny gårdskartprosess, kun levere inn datasettet for ajourhold på lik linje med andre FKB-datasett.

Et periodisk ajourhold må tilpasses flyfotografering og forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsavtaler (FDV) i regi av Geovekst. Det er et mål at periodisk ajourhold av AR5 innlemmes som en del av de ordinære Geovekstprosjektene. Der det ikke er heldekkende ortfotoprosjekter for kommunen, kan ortofoto fra Geovekst kombineres med omløpsbilder.

Hva gjør NIBIO?

Ved periodisk ajourhold tar vi utgangspunkt i AR5 med kommunens endringer. Vi sammenstiller kommunens ajourhold med ortofoto og med opplysninger fra første gangs feltkartlegging. Til venstre finner du vedlegg med mer informasjon og eksempler på hva NIBIO endrer, bruk av kvalitetskoder og annen merking som er nyttig for kommunen. 

NIBIO inviterer kommunen til nettmøter i forbindelse med periodisk ajourhold. Et avklaringsmøte med gjennomgang av konkrete problemstillinger samt et informasjonsmøte i etterkant med vekt på kommunenes videre arbeid med AR5.

Hva er endret?

Etter at NIBIO har ajourført AR5, gjøres en maskinell sammenligning av AR5 før og etter det periodiske ajourholdet. Denne endringsstatistikken finner du på nettsiden Endringsanalyse, under AR5. Endringene finner du også på kart i Kilden. Les mer om kart og statistikk over endringer i AR5 i vedlegget på siden Endringsanalyse. 

Informasjon til grunneiere

NIBIO har laget et utkast til et informasjonsbrev som landbrukskontoret kan sende ut i etterkant av periodisk ajourhold av AR5. Kommunen må selv vurdere om det er behov for å sende ut informasjon og på hvilken form det eventuelt skal gjøres.