Nedbygd jordbruksareal

Nedbygd jordbruksareal viser areal som er påvist nedbygd ved å hente inn informasjon fra ulike geografiske datakilder.

Informasjonen baserer seg på materiale fra SSB rapport 2017/14 «Nedbygging av jordbruksareal».
 
Nedbygd jordbruksareal påviser sannsynlig nedbygging av jordbruksareal. For å finne de nedbygde områdene benyttes det i hovedsak to datagrunnlag; AR5 årsversjon 2010, som gir det best mulige bildet av jordbruksarealet før 2010, og SSB-arealbrukskart 2016, som viser arealet som ble klassifisert som bebygd ved årsskiftet 2015/16. For å finne områdene som nå er nedbygd, gjøres det en overlagsanalyse hvor vi finner områder som var fulldyrka- og overflatedyrka jord før 2010 og som senere har blitt bebygd eller opparbeidet.

Perioden som undersøkes varierer fra kommune til kommune. Starttidspunkt for analysen baserer seg på ortofoto fotografert i perioden 1998-2011. Median for alle kommunenes flyfotoår er 2004, mens sluttåret (kartregisteringer) for alle kommuner er 2015. I resultater på kommunenivå vil det være mulig å gi en nøyaktig tidsperiode. SSB rapport 2017/14 «Nedbygging av jordbruksareal» gir en detaljert beskrivelse av metode og resultater.

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon