Veksthus fra FKB-bygg

Fra mai 2019 skal veksthus klassifiseres som fulldyrka jord eller bebygd, etter hvorvidt det har jorddekke eller fast såle. NIBIO vil registrere veksthus med fast såle som bebygd i AR5 med oppstart periodisk ajourhold fra og med mai 2019.

veksthus
Foto:
KONTAKTPERSON

Det er ønskelig at endringene snarest blir registrert i AR5, og kommunene oppfordres derfor til å registrere veksthus med fast såle som bebygd gjennom kontinuerlig ajourhold av AR5. Som et hjelpemiddel for denne registreringa har vi lagt ut kartlaget Veksthus i FKB-Bygning. Det viser bygninger kodet som veksthus i datasettet FKB-Bygning per. mars 2019. Registrering som bygning i FKB er en indikasjon på at veksthuset har fast dekke, men klassifisering iht AR5 må vurderes for hvert tilfelle.

Datasettet er tilrettelagt av SSB.

Veksthus uten fast såle, med jord som kan fornyes ved pløying, skal klassifiseres som fulldyrka jord. Er deler av veksthuset uten fast såle, skal deler over 0,5 dekar sammenhengende jorddekt mark i veksthuset klassifiseres som fulldyrka jord.

Veksthus med fast såle skal klassifiseres som bebygd areal. Det samme gjelder opparbeidede tilkjøringsveger og parkeringsplasser i tilknytning til veksthus.

veksthus_u_sale.jpg
Veksthus uten fast såle som skal klassifiseres som fulldyrka jord.
veksthus_m_sale.jpg
Veksthus med fast såle som skal klassifiseres som bebygd

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon